Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Foreløpig enighet i Rådet om DMA og DSA

EU-landenes ambassadører har oppnådd en foreløpig enighet om forordningsforslagene for å regulere plattformøkonomien, Digital Markets Act (DMA) og Digital Services Act (DSA). Den felles posisjonen på DMA ble vedtatt 10. november, og støtter Kommisjonens forslag til kriterier for hvilke selskaper som er «portvoktere». Et sentralt tema i DMA-diskusjonene har vært forholdet mellom Kommisjonen og nasjonale myndigheter, og EU-landene fastholder i vedtaket at Kommisjonen skal ha hovedansvaret for å håndheve det nye regelverket. I Europaparlamentet er det også enighet om en felles posisjon om DMA, melder Financial Times 18. november. EØS EFTA-landene har nylig kommentert DMA-forslaget. De mener nasjonale myndigheter bør involveres mer effektivt i overvåkingen og håndhevingen av DMA, og foreslår at det opprettes et rådgivende styre (Advisory Board) med deltakelse fra medlemslandene. Rådets foreløpige posisjon på DSA ble vedtatt 17. november, og gir blant annet plattformene en 24-timers frist for å fjerne ulovlig innhold, og en sentralisert håndheving av svært store plattformer. Rådet er ventet å formelt vedta posisjoner på både DMA og DSA på konkurranserådsmøtet 25. november.

Rådets underutvalg (Coreper) kom 10. november til en foreløpig enighet om Digital Markets Act (DMA), Kommisjonens forordningsforslag for å regulere de store plattformselskapene, og hindre adferd som er skadelig for konkurranse og forbrukere. Forordningsforslaget vil innføre nye krav til noen store plattformer, såkalte «portvoktere», som bestemmer hvordan andre selskaper interagerer med brukere på nett, og gjør det vanskelig for nye aktører å utfordre deres dominerende posisjon

I den foreløpige enigheten mellom medlemslandene endres ikke Kommisjonens kriterier for hvilke selskaper som hører under kategorien portvoktere, skriver Euractiv. Ifølge Kommisjonens lovforslag, som ble lagt frem i desember 2020, vil dette gjelde selskaper som har en størrelse som påvirker det indre marked, og kontrollerer en viktig portal mellom virksomhetsbrukere og sluttbrukere. Strukturen og omfanget av portvokternes forpliktelser (artikkel 5 og 6) er heller ikke vesentlig endret, men det er gjort forbedringer for å klargjøre og forhindre omgåelse av regelverket. Det er lagt til en ny forpliktelse under artikkel 6, som spesifiserer at brukere må kunne avslutte bruken av plattformens tjenester uten uforholdsmessige betingelser og unødige vanskeligheter. Et nytt vedlegg er inkludert i forslaget som gir en metodikk for å beregne antall sluttbrukere.

Håndheving av regelverket har vært en sentral del av diskusjonene i Rådet, og medlemslandene har tidligere etterlyst en sterkere rolle for nasjonale tilsynsmyndigheter. Ifølge kompromissutkastet fra det slovenske formannskapet får Kommisjonen hovedansvaret for å håndheve det nye regelverket: «The Commission is the sole authority empowered to enforce this Regulation». Medlemslandene kan gi nasjonale tilsynsmyndigheter fullmakt til å gjennomføre etterforskningstiltak for å avdekke brudd på regelverket, men de vil måtte overføre resultatet av undersøkelsene til Kommisjonen, som tar den endelige avgjørelsen. EU-landene har også utviklet bestemmelser som definerer samarbeidet mellom nasjonale domstoler og Kommisjonen.

Financial Times melder 18. november at det skal være oppnådd enighet i Europaparlamentet om DMA, før den planlagte avstemningen 22. november i Indre markeds- og forbrukerbeskyttelseskomiteen (IMCO). Forhandlingsavtalen er også omtalt av Politico. Et plenumsvedtak om DMA er ventet i desember. Under Parlamentets behandling av forslaget har det vært diskusjoner rundt sentrale punkter, som fusjonsbegrensninger, bøter og målrettet reklame. Det er forespeilet at et komitévedtak om DSA, vil kunne finne sted 9. desember, med en avstemning i plenum i januar.

Rådets foreløpige posisjon på DSA ble vedtatt 17. november, etter at medlemslandenes ambassadører godkjente det siste kompromissforslaget fra det slovenske formannskapet. Euractiv skriver at det er oppnådd en «skjør» enighet, og at det fortsatt skal være bekymringer blant medlemslandene om at flere bestemmelser trenger å forbedres. Opprinnelseslandsprinsippet har vært et spesielt omstridt punkt, ettersom flere store medlemsland, blant annet Frankrike, har ønsket å unngå at håndhevelse blir overlatt til Irland og Luxembourg hvor de fleste store teknologiselskapene har sitt europeiske hovedkontor. I vedtaket skal Kommisjonen ha fått en eksklusiv rett til å håndheve regelverket for svært store plattformselskap. Når det gjelder fjerning av ulovlige hatefulle ytringer, må plattformene fjerne slikt innhold innen 24 timer.

Det er ventet at medlemslandene formelt vil vedta posisjonene på DMA og DSA på konkurranserådsmøtet 25. november.

EØS EFTA-landene kommenterte DMA 10. november. Her støtter de Kommisjonens forslag, og ber om at portvokter-kriteriene forblir uendret. De advarer også mot å utvide kravene til portvoktere i kapittel 5 og 6 under forhandlingene. EØS EFTA-landene ønsker den nye forpliktelsen om å tilrettelegge for vertikal interoperabilitet velkommen: «This ensures the business users' access to the platform’s resources and contributes to intra-platform competition». I kommentaren etterlyses ytterligere tiltak, spesielt rettet mot horisontal interoperabilitet: «This might contribute to inter-platform interoperability, enabling the establishment and development of competitors in parallel with the gatekeepers in the market».

EØS EFTA-landene mener også at relevante myndigheter i medlemslandene bør involveres mer effektivt i overvåkingen og håndhevingen av DMA: «Therefore, in addition to the proposed Digital Markets Advisory Committee, the EEA EFTA States suggest establishing an Advisory Board in which relevant national authorities participate. This Advisory Board should work to ensure effective coordination between national authorities and the Commission». EØS EFTA-landene kommenterte DSA 29. september.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Vilde Høvik Røberg

Sist oppdatert: 18.11.2021 13:02
: