Ny digital lovpakke for regulering av Big Tech

Europakommisjonen har lenge varslet tiltak for å regulere de største teknologiselskapene, og presenterte 15. desember rettsaktene Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA). Kommisjonen retter et spesielt fokus på store «systemiske» plattformer med mer enn 45 millioner EU-brukere, som skal utsettes for grundigere granskning og sanksjoner. DSA omfatter et rammeverk for hvordan teknologiselskaper overvåker innhold på sine plattformer, og store plattformselskaper som ikke gjør nok for å hindre spredning av ulovlig innhold, kan bli straffet med bøter på inntil 6 prosent av global omsetning. DMA er rettet mot store selskaper som fungerer som «gatekeepers» i de digitale markedene, og som gjør det vanskelig for nye aktører å utfordre deres dominerende posisjon. Selskaper som bryter det nye markedsregelverket, risikerer bøter på opptil 10 prosent av sin globale omsetning

«De to forslag har ét formål: at sikre, at vi som brugere har adgang til et bredt udvalg af sikre produkter og tjenester online. Og at virksomheder, der opererer i Europa, kan konkurrere frit og retfærdigt online på samme måde, som de gør offline. Dette er én verden. Vi bør kunne foretage vores indkøb på en sikker måde og stole på de nyheder, vi læser. Det, der er ulovligt offline, er lige så ulovligt online», uttaler visepresident Margrethe Vestager i pressemeldingen 15. desember.

Digital Services Act vil blant annet omfatte et fremtidig rammeverk for hvordan teknologiselskaper overvåker innhold på sine plattformer, tiltak rettet mot reklame på nett og mer åpenhet om plattformenes bruk av algoritmer, samt en revisjon av dagens tjue år gamle direktiv om elektronisk handel. Regelverket vil gjelde alle digitale tjenester som formidler varer, tjenester eller innhold, og inkluderer nye prosedyrer for rask fjerning av innhold som bryter med regelverket, som ulovlige varer og ulovlige ytringer. Forslaget definerer ikke hva som er ulovlig, og endrer heller ikke nasjonal lovgivning eller EU-lovgivning som spesifiserer hva som er ulovlig. Reglene vil også omfatte selskap etablert i tredjeland som tilbyr sine tjenester på det indre markedet.

I det nye regelverket ligger en styrkelse av forbrukerrettigheter på nett, blant annet ved at brukere skal kunne anmelde ulovlig innhold og bestride at plattformer fjerner deres innehold. Plattformer som har mer enn 45 millioner EU-brukere – tilsvarende ti prosent av EUs befolkning – betraktes som «systemiske» og er underlagt spesifikke forpliktelser. Kommisjonen skal få økt myndighet til å føre tilsyn med slike plattformer, herunder direkte sanksjonsmuligheter: «For the case of very large platforms, the Commission will have direct supervision powers and can, in the most serious cases, impose fines of up to 6% of the global turnover of a service provider».

DSA supplerer handlingsplanen for europeisk demokrati (EDAP) som ble lagt frem 3. desember. Her varsler Kommisjonen blant annet at de våren 2021 vil styrke bransjenormen om desinformasjon og etablere et rammeverk for overvåking: «We will move from selfregulation to co-regulation», uttalte Kommisjonens visepresident Vera Jourová ved fremleggelsen.

Digital Markets Act vil innføre nye krav til noen store plattformer, såkalte «gatekeepers», som bestemmer hvordan andre selskaper interagerer med brukere på nett, og gjør det vanskelig for nye aktører å utfordre deres dominerende posisjon. Kommisjonen fremstiller en rekke krav som gatekeeper-plattformer må oppfylle i sin løpende virksomhet for å sikre rettferdige og åpne digitale markeder. Ved fremleggelsen nevnte Kommisjonen ikke navn på selskaper de betrakter som «gatekeepers», men de skisserer tre kriterier for hvilke plattformer som skal omfattes av det nye regelverket:

  • De har en størrelse som påvirker det indre marked. Selskapene bør ha en årsomsetning i EU på minst 6.5 milliarder euro eller en markedsverdi på 65 milliarder euro.
  • De kontrollerer en viktig portal mellom virksomhetsbrukere og sluttbrukere. Dette antas å være tilfellet hvis selskapet driver en «kjerneplattformstjeneste» i minst tre medlemsland, med minst 45 millioner aktive månedlige EU-brukere og mer enn ti tusen årlige aktive virksomhetsbrukere.
  • De har en (forventet) fast forankret og varig posisjon. Dette antas å være tilfeller hvis selskapet har oppfylt de to andre kriteriene de tre siste regnskapsårene.

Om alle kriteriene er oppfylt, antas det spesifikke selskapet å være en «gatekeeper», såfremt selskapet ikke legger frem bevis for det motsatte. That would almost certainly include the likes of Facebook, Google, Apple, Amazon and Microsoft, though it will initially be up to companies to determine if they fall under the scope of the new rules», skriver Politico. Brudd på DMA-regelverket kan føre til bøter på opptil 10 prosent av selskapets globale omsetning – og en trussel om oppsplittelse av selskaper ved gjentatte alvorlige overtredelser.

«More powers for competition watchdogs to investigate markets which are not working are welcome. But it is disappointing that the Commission has watered down its plans to limit them to digital gatekeepers. Market failures that harm consumers are not limited to digital markets», uttaler generaldirektør Monique Goyens i en pressemelding fra den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC.

Financial Times skriver at Kommisjonens fremleggelse «markerer slutten på begynnelsen, snarere en begynnelsen på slutten», og at forslagene «will now be scrutinised by the European parliament and Council of ministers before being adopted into law. This will entail years of complex legislative and legal debate».

Kommunal- og moderniseringsdepartementet meddelte 3. november at de har sendt et samlet innspill til Kommisjonen om regulering av plattformselskapene. Posisjonsnotatet er basert på skriftlige innspill og et digital innspillsmøte med en rekke norske aktører. I notatet ber regjeringen blant annet om at de grunnleggende prinsippene i direktivet om elektronisk handel videreføres, som teknologiselskapenes begrensede ansvar (limited liability) og opprinnelseslandsprinsippet.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland redegjorde for Digital Services Act og Digital Markets Act på europautvalgsmøtet 10. desember, og rettsaktene er omtalt i bakgrunnsinformasjonen til møtet utarbeidet av Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon. Referatet fra møtet vil bli tilgjengelig her.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 16.12.2020 11:00