EU/EØS-nytt - 6. oktober 2021

Grønt lys til taksonomi-reglar i Europaparlamentet | EØS EFTA-kommentar om regulering av digitale tjenester | Helseberedskap: Europaparlamentet vil vere meir involvert | Traktatbruddsaker i EU om gjennomføring av jernbanedirektiver | Varetekt: er det behov for regler på EU-nivå?

Grønt lys til taksonomi-reglar i Europaparlamentet

EU vedtok i fjor eit overordna rammeverk for klassifisering av kva økonomisk aktivitet som skal reknast som miljømessig berekraftig. Gjennom såkalla delegerte rettsaktar skal Europakommisjonen fastsette meir detaljerte reglar på ulike område. Den fyrste delegerte rettsakta vart lagt fram 4. juni og gjeld reglar knytt til tiltak for avgrensing av og tilpassing til klimaendringar. Europaparlamentet og medlemslanda har i utgangspunktet frist til 7. oktober for å kome med innvendingar. Fleirtalet i dei to ansvarlege komiteane i Europaparlamentet stemte 27. september for å støtte framlegget. Rolla til naturgass og kjernekraft, kompetansen til å regulere skog og biodrivstoff var sentrale tema i debatten. Naturgass var også sentral da Parlamentet vedtok sin posisjon til ordninga med transeuropeiske nettverk for energi (TEN-E).

EØS EFTA-kommentar om regulering av digitale tjenester

EØS EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein, sendte denne uken et innspill til EU om forslaget til Digital Services Act (DSA). DSA berører blant annet ytringsfrihet, konkurransevilkår og forbrukerrettigheter. EØS EFTA-landene mener at ulovlig innhold bør fjernes effektivt av internettbaserte plattformtjenester, som sosiale medier, på tvers av EØS, samtidig som det er viktig å opprettholde den rette balansen mellom utøvelsen av ytringsfrihet og fjerning av innhold på nettet. Nasjonal kompetanse, redaksjonelt innhold og online reklame er blant temaene i innspillet. Forslaget til DSA er for tiden til behandling i EU, og et sentralt spørsmål i diskusjonen mellom EU-landene er videreføring av opprinnelseslandsprinsippet. Prinsippet innebærer at tjenesteleverandører kun må forholde seg til lovverket i landet hvor de er etablert. Frankrike og Tyskland er usikre på om Irland vil bruke nok ressurser på å håndheve reglene overfor de store teknologiselskapene, og ønsker å gi økt myndighet til Europakommisjonen.

Helseberedskap: Europaparlamentet vil vere meir involvert

Europakommisjonen vil etablere ei europeisk helseberedskaps- og tiltaksmyndigheit (European Health Emergency preparedness and Response Authority – HERA). Den skal vere på plass tidleg i 2022 som ein intern struktur i Kommisjonen. Europaparlamentarikarane støttar opprettinga av HERA, men meiner den valde modellen ikkje vil sikre dei nok involvering.

Traktatbruddsaker i EU om gjennomføring av jernbanedirektiver

I juni åpnet Europakommisjonen to traktatbruddsaker mot Danmark, om henholdsvis gjennomføringen av direktivet om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (2012/34) og om direktivet om liberalisering av innenlands persontrafikk (2016/2370). Den danske regjeringen har svart Kommisjonen og omtaler svaret i et brev til Folketingets Europaudvalg. Europaudvalget stilte 17. september tre spørsmål til regjeringen om hvilke jernbanestrekninger som faller innenfor anvendelsesområdet til direktivet om et felles europeiske jernbaneområde. I juni åpnet Kommisjonen også en traktatbruddsak mot Nederland og sendte en siste advarsel til Luxembourg om direktiv 2016/2370.

Varetekt: er det behov for regler på EU-nivå?

På møtet mellom EUs justisministre 7. - 8. oktober skal det være en politisk debatt om varetektsfengsling før dom. Til møtet har Europakommisjonen utarbeidet et diskusjonsnotat. Spørsmålet om varetekt sees på som viktig for den gjensidige tilliten mellom medlemslandenes rettssystemer. Det er spesielt i forbindelse med den europeiske arrestordre om pågripelse og overlevering at behovet for gjensidig tillit framheves. Det er foreløpig uklart om det vil være snakk om lovgivning som innebærer harmonisering på EU-nivå. Både den svenske og danske regjeringen er i utgangpunktet kritiske til innføring av EU-lovgivning om varetekt.

Rapporter, artikler, nettsider og andre tips

EU sin grøne giv - implikasjonar for norsk europapolitikk – rapport fra NUPI, finansiert av Utenriksdepartementet. Se også opptak fra lanseringsseminaret 23. september.

EU-Norway Energy Conference: tale av EU-kommissær Kadri Simson og av olje- og energiminister Tina Bru.

Departementenes EØS-arbeid: høring om endring i utredningsinstruksen – høringen tar utgangspunkt i en rapport fra en intern arbeidsgruppe som ble levert i juni 2021. Den foreslår tiltak for å forbedre kvaliteten på regelverk som gjennomfører EØS-regelverk, se på beslutningsstrukturene og samordningsorganene i EØS-arbeidet og forbedre kunnskapen om og oppfølgingen av rettspraksis.

Nyhetsbrev fra Norges EU-delegasjon:
Energinytt uke 39 og uke 38
Samferdselsnytt uke 38
Saker på det digitale området i EU uke 39 og uke 37 og 38
Utdanning, forskning og innovasjon, oktober

EMDs avgjørelse i Holship : kampen om det rettslige hegemoniet i Europa – artikkel av Tarjei Bekkedal om hva Holship-avgjørelsen betyr for EU-retten. Lov og rett, 7/2021. Se også artikkelen Styrket dommerdialog også om EMK av Halvard Haukeland Fredriksen, og invitasjon til seminar 21. oktober om EMDs avgjørelse i Holship-saken, blant annet om konsekvenser for EU- og EØS-retten. Arrangør er Senter for europarett og Institutt for privatrett (UiO).

Fit for 55 package : background note for the exchange of views at the Council on 6 October 2021 – notat fra det slovenske formannskapet til EU-landene, sendt 20. september.

TechSonar – ny nettside fra EUs datatilsyn, EDPS. Den omtales som et verktøy for lettere å sette seg inn i nye trender som kan utfordre personvernet og som det kan være verdt å overvåke. Det er i første omgang plukket ut seks trender: smarte vaksinepass, syntetiske data, digitalvaluta, «just walk out»-teknologi, kontinuerlig biometri-autentisering og digital medisinsk behandling.

EU funding for biodiversity and climate change in EU forests : positive but limited results – rapport fra EUs revisjonsrett: «We found that, in the areas where the EU is fully competent to act, the Commission could have taken stronger action to contribute to the protection of EU forests».

The Arctic : opportunities, concerns and security challenges – kort notat utarbeidet av Europaparlamentets utredningstjeneste (EPRS) til behandlingen av Arktis-rapporten i Parlamentet denne uken.


Stortingsbiblioteket overvåker norske og internasjonale nyhetskilder, tidsskrifter og nettsider. Formålet er å fange opp nye politiske initiativ, behandlingen av sentrale saker i de nordiske landene, bakgrunn om saker i media og annen relevant informasjon for EU/EØS-arbeidet i Stortinget. Nyhetsbrevet er rettet mot stortingsrepresentanter og ansatte, men eksterne kan også abonnere.

Følgende har bidratt i denne utgaven: Jeannette Berseth og Erik Eriksen (stortingsbiblioteket), Per S. Nestande (internasjonal avdeling) og Tone Kristin Aursland (utredningsseksjonen).

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth