Traktatbruddsaker i EU om gjennomføring av jernbanedirektiver

I juni åpnet Europakommisjonen to traktatbruddsaker mot Danmark, om henholdsvis gjennomføringen av direktivet om opprettelse av et felles europeisk jernbaneområde (2012/34) og om direktivet om liberalisering av innenlands persontrafikk (2016/2370). Den danske regjeringen har svart Kommisjonen og omtaler svaret i et brev til Folketingets Europaudvalg. Europaudvalget stilte 17. september tre spørsmål til regjeringen om hvilke jernbanestrekninger som faller innenfor anvendelsesområdet til direktivet om et felles europeiske jernbaneområde. I juni åpnet Kommisjonen også en traktatbruddsak mot Nederland og sendte en siste advarsel til Luxembourg om direktiv 2016/2370.

I Kommisjonens månedlige «pakke» med avgjørelser om traktatbrudd 9. juni er det følgende saker som gjelder jernbaneområdet:

  • åpningsbrev (første advarsel) til Danmark om ukorrekt anvendelse av EU-reglene for et felles europeiske jernbaneområde, direktiv 2012/34.
  • åpningsbrev (første advarsel) til Danmark og Nederland om ukorrekte gjennomføring av direktiv 2016/2370. Direktivet endrer direktiv 2012/34 når det gjelder åpning av markedet for innenlandsk passasjertransport med jernbane og styringen av jernbaneinfrastrukturen.
  • grunngitt uttalelse (siste advarsel) til Luxembourg om å gjennomføre direktiv 2016/2370 fullt ut. Konkret gjelder det innføring av beredskapsplaner.


Direktiv 2012/34 og 2016/2370 ble begge tatt inn i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen 24. september i år. For Norges del vil det være EFTAs overvåkingsorgan ESA som skal påse at Norge overholder sine forpliktelser etter EØS-avtalen på dette området.

Traktatbruddsbrevene fra Kommisjonen offentligjøres ikke. Informasjon om innholdet i brevene omtales kun i pressemeldingen som det er lenket til ovenfor.

Den danske regjeringen har svart Kommisjonen. Svarene er ikke offentlig tilgjengelig, men innholdet i brevene omtales i notater til Folketingets Europaudvalg.

I det danske svaret om feil gjennomføring av direktiv 2012/34 står det: «Regeringen kan tilslutte sig dele af Kommissionens synspunkter om, at Danmark ikke har gennemført dele af direktivet i tiltrækkeligt omfang i dansk ret». Den varsler at de nødvendige endringene skal skje dels ved en kommende revisjon av jernbaneloven i 2022-2023, og dels ved endring av fem bekendtgørelser (forskrifter) i 2022. Videre står det: «Derudover er der dele af Kommissionens synspunkter regeringen ikke kan tiltræde. Hertil har regeringen argumenteret for hvordan korrekt og tilstrækkelig gennemførelse i dansk ret allerede er sket for de pågældende artikler».

I det danske svaret om feil gjennomføring av direktiv 2016/2370 står det: «Regeringen kan tilslutte sig Kommissionens synspunkter om, at Danmark ikke har gennemført dele af direktivet i tiltrækkeligt omfang i dansk ret». Regjeringen varsler endringer i bekendtgørelsen om Banedanmarks opgaver.

I Folketinget kan medlemmer av Europaudvalget stille skriftlige spørsmål til en minister om forslag som er til behandling eller om et emne som ligger innenfor Europaudvalgets saksområde. Søren Søndergaard (Enhedslisten) stilte 17. september følgende tre spørsmål til transportministeren:

  • Spørgsmål 289: Ministeren bedes redegøre for, hvilke jernbanestrækninger i Danmark der vil falde inden for undtagelsen, jf. artikel 2, stk. 1 og 3, i direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.
  • Spørgsmål 290: Ministeren bedes redegøre for, med hvilken begrundelse bybaner er inkluderet i jernbanelovens anvendelsesområde, jf. jernbanelovens § 2, idet spørgeren bemærker, at dette ligger uden for anvendelsesområdet af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, jf. artikel 2, stk. 1 og 3.
  • Spørgsmål 291: Ministeren bedes redegøre for måden, hvorpå de jernbanestrækninger, der falder inden for anvendelsesområdet af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, opgøres og/eller afgrænses.

Spørsmålene er foreløpig ikke besvart.

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 06.10.2021 10:00