Faktaark om myndighetsoverføring er oppdatert

Faktaarket Myndighetsoverføring og EU har blitt publisert av stortingsbiblioteket siden 2015. Formålet med faktaarket er å gi oversikt over EU-rettsakter som har eller som kan komme til å innebære overføring av myndighet til EU eller til EFTAs overvåkingsorgan ESA. I den siste oppdateringen er det gjort endinger slik at listen over tidligere saker er i tråd med Høyesteretts betenkning. Det er i tillegg lagt til nye saker i kategorien «Nye mulige saker – foreslått eller varslet av EU».

Stortingsbibliotekes faktaark Myndighetsoverføring og EU inneholder fire oversikter:

  • tidligere saker (21 saker)
  • saker til behandling i Stortinget (1 sak)
  • nye mulige saker – vedtatt i EU (9 saker)
  • nye mulige saker – foreslått eller varslet i EU (6 saker)

Etter at EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 har Stortinget vedtatt 20 rettsakter som innebærer overføring av myndighet. Rettsaktene listes opp i oversikten over tidligere saker. Den er nå korrigert slik at den er i overenstemmelse med kapittel 3.7 i Høyesteretts betenkning til Stortinget.

Så langt vi kan se har Stortinget for tiden én rettsakt til behandling som kan innebære myndighetsoverføring: fjerde jernbanepakke.

Vi omtaler ni saker som er vedtatt i EU og som kan innebære myndighetsoverføring enten til EU eller til EFTAs overvåkingsorgan ESA. Noen av sakene gjelder rettsakter som er vedtatt i EU for flere år tilbake: inspeksjon av skip (2009), prosedyreforordningen (2013), verdipapirisering (2017) og EU-byrået for flysikkerhet (2018). Disse er vurdert av regjeringen til å innebære myndighetsoverføring. For omtale av prosedyreforordningen og forordningen om inspeksjon av skip, se informasjonspakken til møtet i Europautvalget 22. april 2021.

De fleste endringene i faktaarket finner man under punktet Nye mulige saker – foreslått eller varslet i EU. Den oppdaterte oversikten inneholder seks saker:

  • fjerning av terrorrelatert innhold på nett – forslag til forordning lagt fram i 2018.
  • hvitvasking – eget byrå eller økt myndighet til EBA – ny lovgivning ventes snart.
  • en ny handlingsplan for en kapitalmarkedsunion – Kommisjonen skal i løpet av 2021 vurderer om det er nødvendig å styrke EUs finanstilsyn.
  • luftfart: Single European Sky II+ – forslag til forordning lagt fram i september 2020, blant annet endringer av forordningen om EU-byrået for flysikkerhet.
  • europeisk helseberedskapsunion – beredskapspakken ble lagt fram i november 2020. Den inneholder forslag til tre forordninger og en meddelelse.
  • Digital Services Act – forslag til forordning lagt fram i desember 2020.

Det er viktig å være oppmerksom på at forslag til ny lovgivning kan bli endret under behandlingen i EU. Initiativ som varsles i strategier og handlingsplaner kan også bli endret fram til endelig forslag legges fram, og deretter endres i beslutningsprosessen. Dette kan skje med forslagene om å styrke EUs helseberedskap. Helse er et område hvor EU-landene så langt har hatt stort nasjonalt handlingsrom, og det er motstand blant medlemslandene mot å gi EU større myndighet. Det er derfor usikkert hva som blir det endelige resultatet

Kontaktinfo

Stortingsbiblioteket: bibl@stortinget.no
Ansvarlig: Jeannette Berseth


Sist oppdatert: 23.04.2021 11:08