Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité tirsdag 29. november 2016

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Meld. St. 39 (2015-2016)

Høringsprogram
Tirsdag 29. november 2016 
16.00 - 17.00  UTENRIKSDEPARTEMENTET
Børge Brende, utenriksminister
Margit Tveiten, ekspedisjonssjef
Kjersti Andersen, ekspedisjonssjef
Lajla Jakhelln, avdelingsdirektør
Guro Camerer, seniorrådgiver

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.