Spørretime

Onsdag 08. januar 2020kl. 10.00

Muntlig spørretime

Følgende regjeringsmedlemmer vil være til stede:
Bilde av Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad (KrF)
Bilde av Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP)
Bilde av Dag-Inge Ulstein
Dag-Inge Ulstein (KrF)

Ordinær spørretime

Ordinær spørretime holdes umiddelbart etter muntlig del
Innleverte spørsmål:
 • 1. Fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  I fjor avholdt regjeringen et toppmøte om havvind hvor formålet blant annet var "å drøfte sentrale hensyn som bør vektlegges ved tilrettelegging for havvind i Norge". Statsråden uttalte derimot den 26. august at vindmøller til havs "vil bidra til forsøpling av vårt havrom og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten". Betyr dette at statsråden ikke vil legge til rette for havvind fremover?
 • 2. Fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Ifølge den nye energimarkedspakken som EU vedtok i 2019 må Statnett annethvert år utarbeide reviderte tiårige nettutviklingsplaner som skal være i tråd med EUs nettverksplaner og planer for regionale nett. Ved motstrid kan Reguleringsmyndigheten for energi, RME, be om endring i planene. NorthConnect-kabelen står på EUs liste over prioriterte prosjekt. Mener statsråden at nye utenlandskabler vil være en suveren beslutning for norske myndigheter dersom den nye energimarkedspakken godtas av Norge?
 • 3. Fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  26. desember var alle ambulansefly i Finnmark ute av drift på grunn av sykdom. Da Luftambulansetjenesten HF vurderte anbudet fra Babcock, omtalte de det slik: "Det vinnende tilbudet er rangert som nr. 4 på kvalitet. Dette skyldes primært at tilbudt beredskap er lavest med færre piloter og færre reservefly enn konkurrerende tilbud. Den prismessige fordelen mer enn oppveier den reduserte kvaliteten." Er statsråden i dag enig med denne vurderingen, at den prismessige fordelen har oppveid den reduserte kvaliteten?
 • 4. Fra Elise Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Fafo har på oppdrag fra Fellesorganisasjonen gjennomført en større undersøkelse om vold og trusler i helse- og sosialsektoren "Vold, trusler og trakassering i helse- og sosialsektoren", Fafo-rapport 2019:32. Rapporten avdekker et alvorlig omfang av vold og trusler mot ansatte. 45 prosent av dem som jobber med barn, unge og voksne med spesielle behov, har det siste året opplevd vold eller trusler på jobb. Hvilke nye tiltak vil statsråden vurdere for å sikre at alle kan være trygge på jobb?
 • 5. Fra Emilie Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Domstolkommisjonen foreslår sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord-Østerdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Gjøvik tingrett og Hedmarken tingrett til Innlandet tingrett. Domstolkommisjonen foreslår at hovedrettstedet legges til Hamar, men av hensyn til tilgjengelighet og reisetid foreslås det å opprettholde en avdeling på Tynset. Hvem ser statsråden for seg at eventuelt skal ha kompetanse til å opprette og nedlegge denne typen avdelinger som Domstolkommisjonen legger opp til?