Barnevern på agendaen i PACEs sommersesjon

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) møtes til sin junisesjon i Strasbourg 25.–29. juni.  

Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H) deltar sammen med syv andre stortingsrepresentanter på junisesjonen, som varer i en uke. Delegasjonen vil delta i debatter og stemme over en rekke resolusjoner.

Se dagsordenen for junisesjonen.

Følgende medlemmer i PACE-delegasjonen deltar på junisesjonen: Delegasjonsleder Ingjerd Schou (H), nestleder Lise Christoffersen (A), Morten Wold (FrP), Emilie Enger Mehl (Sp), Petter Eide (SV), Silje Hjemdal (FrP), Mudassar Kapur (H) og Vetle Wang Soleim (H).

Rapport om barnevern

Torsdag 28. juni skal parlamentarikerne behandle en resolusjon om barnevern. Som ledd i arbeidet med rapporten «Striking a balance between the best interest of the child and the need to keep families together» var forfatteren, Valeriu Ghiletchi, i Norge på informasjonsinnhentingsreise i mars i år. Han var særlig opptatt av den delen av barnevernet som omhandler omsorgsovertakelse.

I møter med Ghiletchi orienterte den norske delegasjonen om barnevernsreformen i 2017, og at hensynet til barnets beste alltid er det rådende prinsippet for norsk barnevernslovgivning og -praksis.

Situasjonen for flyktninger

Onsdag 27. juni vil det bli avholdt en stor fellesdebatt om europeisk migrasjons- og asylpolitikk, hvor det blant annet skal diskuteres et forslag om å se på muligheten for behandling av asylsøknader utenfor Europas grenser.

Oppfølging av Europarådets korrupsjonsrapport

Under forrige plenumssesjon i PACE ble det offentliggjort en rapport som konkluderte med at det var sterk grunn til mistanke om at det hadde foregått korrupsjonsliknende aktivitet blant enkelte av parlamentarikerne.  Arbeidet med oppfølging av denne rapporten vil være en prioritet i det overordnede arbeidet til PACE framover. Nasjonale parlamentene er bedt om å ta nødvendige skritt for å bedre egne rutiner og for å følge opp enkeltsaker der det er mistanke om at enkeltmedlemmer har vært korrupte.

Russland og Europarådet

Spørsmålet om Russlands forhold til Europarådet vil også prege sesjonen. Russland har ikke deltatt i parlamentarikerforsamlingen siden 2014, da det ble vedtatt å frata den russiske delegasjonen stemmerett på bakgrunn av annekteringen av Krim.

Europarådet og parlamentarikerforsamlingen

Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har som hovedformål å arbeide for styrking av menneskerettighetene, demokrati og rettsstaten i medlemslandene.

Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) består av representanter for medlemslandenes nasjonalforsamlinger, totalt 324 medlemmer (og 324 varamedlemmer). Til sammen representerer de 800 millioner europeere. Forsamlingen har en rådgivende funksjon og spiller en betydelig rolle i Europarådet. Den vedtar resolusjoner og anbefalinger til medlemslandenes parlamenter og regjeringer på en rekke områder, og overvåker de nye medlemslandenes overholdelse av sine medlemskapsforpliktelser.


Sist oppdatert: 26.06.2018 10:38