Valg av styre til Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Stortingets presidentskap inviterer publikum til å foreslå kandidater til styret i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Fristen er 24. april.

Ifølge lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter skal institusjonen ledes av et styre og en direktør. Styret skal velges av Stortinget etter innstilling fra presidentskapet. Styremedlemmene velges for en periode på fire år. Et styremedlem kan gjenoppnevnes for én periode.

Som ledd i en åpen og konsultativ oppnevningsprosess oppfordres organisasjoner, institusjoner og publikum for øvrig til å foreslå kandidater til styret i den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, som nå skal velges for perioden 2019–2023. Listen over foreslåtte kandidater vil bli offentliggjort.

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et organ underlagt Stortinget, men har en uavhengig og selvstendig stilling i tråd med Paris-prinsippene for nasjonale institusjoner. Institusjonen har som formål å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig. Institusjonen overvåker og rapporterer om menneskerettighetenes stilling i Norge, gir råd til offentlige myndigheter og private aktører og legger til rette for samarbeid mellom ulike aktører som arbeider med menneskerettigheter.

Institusjonens styre har det overordnede ansvaret for institusjonens faglige virksomhet, økonomi og drift, og skal påse at institusjonen holder høy faglig kvalitet og drives i samsvar med lov og instruks. Stortinget velger styret, herunder leder og nestleder, etter innstilling fra presidentskapet. Styret skal bestå av fem medlemmer. Det er lovbestemt at styremedlemmene skal representere ulike fagfelt, herunder juridisk kompetanse om menneskerettigheter, at styret skal inneha kompetanse om virksomhetsstyring, og at ett av medlemmene skal ha særskilt kjennskap til samiske spørsmål. Hvert kjønn skal være representert med minst to medlemmer i styret.

Forslag til styremedlemmer, fortrinnsvis med en kort begrunnelse, kan sendes på e-post innen 24. april 2019 til: ekspkont.postmottak@stortinget.no.

Ny direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter


Sist oppdatert: 29.03.2019 09:47