Vedtak uke 11

I uke 11 vedtok Stortinget blant annet vern av Øystesevassdraget, endringer i markaloven samt overgangsregler i forbindelse med brexit. Et forslag om å hindre NSBs navnebytte ble forkastet.

Tog med Vy-logo. Foto: NSB/Snøhetta.
Tog med Vy-logo. Foto: NSB/Snøhetta.

Vy

NSBs navnendring til Vy ble debattert torsdag 14. mars. Forslaget om å stanse navnebyttet oppnådde ikke flertall og ble forkastet. 

Vern av Øystesevassdraget

Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om vern av Øystesevassdraget, og har enstemmig gitt sin tilslutning til dette.

Norges vassdrags- og energidirektorat skal heretter forvalte vassdraget på samme måte som andre vassdrag som er omfattet av Verneplan for vassdrag.

Justering av markagrensen m.m.*

Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endring i markaloven (justering av markagrensen m.m.). Et flertall i Stortinget ga sin tilslutning til regjeringens forslag til endringer.

Endringene innfører en bestemmelse om adgang til innskrenkende justeringer der vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig samt en bestemmelse om mindre innskrenkende justeringer for tilfeller hvor grensen går gjennom boligeiendommer, eller den av andre grunner medfører større praktiske ulemper for forvaltningen av en eiendom, og justeringen ikke er til nevneverdig skade for friluftsliv, idrett eller naturopplevelse.

Vedtaket innebærer også at markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner blir justert.

I tillegg ble det vedtatt en endring som gjør at det åpnes for bruk av elsykler i utmark innenfor markagrensen.

Overgangsregler ved brexit*

Stortinget har behandlet to saker om overgangsregler i forbindelse med brexit. Stortinget har blant annet gitt sin tilslutning til at bestemmelser som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter EØS-avtalen i overgangsperioden skal anvendes som om Storbritannia fortsatt er medlem av EU. Det samme gjelder bestemmelser som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter andre avtaler som er bindende mellom Norge og EU, mellom Norge og EUs medlemsstater når de har handlet på vegne av EU, eller med EU og medlemsstatene sammen.

Andre vedtak

Denne uken har Stortinget behandlet en rekke andre saker, blant annet representantforslag om å sikre landsdekkende tiltak mot hatkriminalitet, egen bymarklov for Bymarka i Trondheim,  tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet og om å legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet. Ingen av disse representantforslagene ble vedtatt.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 15.03.2019 16:19