Vedtak uke 6

Denne uken har Stortinget vedtatt en ny lov om register over reelle rettighetshavere, loven er ment å motvirke hvitvasking. I tillegg har Stortinget behandlet en rekke representantforslag, blant annet om gjeninnføring av skatt på arv.

Illustrasjonsfoto fra iStock.
Illustrasjonsfoto fra iStock.

Anti-hvitvasking*

Internasjonalt er viktigheten av tilstrekkelig tilgang på opplysninger om juridiske personers og arrangementers reelle rettighetshavere blitt fremhevet i senere år. Reelle rettighetshavere er de fysiske personene som anses å ha endelig eierskap til eller kontroll over juridiske personer eller juridiske arrangementer, slik som selskaper. Større åpenhet om juridiske personers og arrangementers reelle rettighetshavere er et vesentlig tiltak for å motvirke misbruk av disse enhetene til hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet.

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere og bedt regjeringen presisere i forskrift hvem som skal identifiseres som reelle rettighetshavere.

Skatt på arv

Representantforslaget fra Sosialistisk Venstreparti om å gjeninnføre skatt på arv oppnådde ikke flertall i Stortinget.

Obligatorisk innkalling til MMR-vaksine

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om å be regjeringen utrede og utarbeide et forslag til lovhjemmel slik at kommuner som ønsker det kan forsøke en ordning med obligatorisk innkalling til MMR-vaksinering.

Arbeiderpartiet viste i komitéinnstillingen til at Oslo kommune har ønsket å gjennomføre et forsøk med obligatorisk innkalling, og at vaksinasjonsdekningen i Oslos bydeler varierer fra 77 til 94 prosent. Folkehelseinstituttet anbefaling er at 95 prosent av befolkningen skal være vaksinert.

De øvrige partiene viste blant annet til at forslaget ikke ville ha noen praktisk konsekvens, siden alle barn i dag rutinemessig blir innkalt til kontroll ved helsestasjonene.

Forslaget ble ikke vedtatt, og fikk kun støtte fra Arbeiderpartiet.

Andre vedtak

Det ble fremmet flere andre representantforslag denne uken, men ingen av forslagene fikk flertall. Blant annet ble det framsatt et forslag om pensjon fra første krone og et annet om om å innføre autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer.

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

* Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 13.02.2019 11:55