Vedtak uke 2

I uke 2 vedtok Stortinget å endre Grunnloven slik at det er mulig å slippe å stå på en valgliste man ikke ønsker å stå på. Flere andre grunnlovsforslag ble også behandlet, men ingen av disse fikk bifall.

Valglister. Foto: Tore Fjeld.
Valglister. Foto: Tore Fjeld.

Grunnlovsforslag om fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg

I Grunnloven har det tidligere ikke vært noe vilkår at en person må samtykke for at vedkommende skal kunne bli ført opp som kandidat på et listeforslag. Dette har resultert i at personer mot sin vilje har blitt ført opp på en liste som de ikke sympatiserer med. En av få fritaksgrunner har vært å melde seg inn i et annet politisk parti enn det partiet som har fremmet listeforslaget.

Dette har blitt kritisert av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas kontor for demokratiske institusjoner og menneskerettigheter (OSSE/ODHIR). De har anbefalt at reglene om ombudsplikten endres slik at disse blir i bedre samsvar med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

Grunnlovsforslaget om å endre § 63 slik at det holder å avgi skriftlig erklæring for å slippe å stå på en valgliste, ble bifalt.

Andre saker denne uken

Det ble også behandlet flere andre grunnlovsforslag denne uken, blant annet forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer og å endre antall valgdistrikt i Norge. Ingen av disse ble bifalt.


Sist oppdatert: 10.01.2020 11:45