Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)

Dokument 12:30 (2015-2016), Innst. 129 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H), (KrF), (V), (A) Innstilling avgitt 17.12.2019 Innst. 129 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i Grunnloven § 63 (fritak fra ombudsplikten). Bestemmelsen omhandler ombudsplikten ved stortingsvalg, og forslaget gikk ut på å erstatte tidligere § 63 første ledd bokstav d med en ny bokstav c for å hindre at personer blir ført opp på en liste de ikke sympatiserer med og gjøre det lettere å få fritak. Forslaget ble fremmet på bakgrunn av kritikk fra OSSE. Et enstemmig Storting bifalte forslaget. Grunnloven § 63 første ledd lyder etter dette: Enhver som velges til representant, er pliktig til å motta valget, med mindre han eller hun a) er valgt utenfor det valgdistrikt der vedkommende er stemmeberettiget b) har møtt som representant på alle storting etter forrige valg c) har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på en valgliste.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.12.2019

   Debattert i Stortinget 07.01.2020
   Votert i Stortinget 07.01.2020