Vedtak uke 45

I uke 45 redegjorde statsråd Hauglie om NAV-saken, redegjørelsen ble umiddelbart debattert og saken avventer nå videre komitébehandling. I tillegg ble det gjort vedtak om blant annet ny pensjonsordning for sjømenn.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjør for NAV-saken. Foto: Stortinget.
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjør for NAV-saken. Foto: Stortinget.

Redegjørelse om praktiseringen av EUs trygdeforordning

Tirsdag 5. november var arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie på Stortinget for å redegjøre for saken om feil fortolkning og praktisering av retten til å ta med seg retten til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land (NAV-saken).

Les redegjørelesen og den påfølgende debatten her.

Saken er tildelt kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling på Stortinget. Fra regjeringens side er det satt ned et granskingsutvalg.

Ny pensjonsordning for sjømenn

Stortinget har vedtatt endringer i lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonstrygd for sjømenn m.m. (ny pensjonsordning).*

Endringene er i tråd med prinsippene i pensjonsreformen og svarer blant annet på kritikken mot dagens krav til lang fartstid. Endringene legger til rette for bedre mobilitet mellom sjøfartsnæringen og andre næringer.

Endringene er beregnet å være kostnadsnøytralt for partene i ordningen samlet sett og ikke innebære økte utgifter for staten. Statsgarantien videreføres.

Andre vedtak

Stortinget har gjort flere andre vedtak denne uken, blant annet om lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteloven og merverdiavgiftsloven* og å slutte seg til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits.

Les alle vedtakene

*Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.


Sist oppdatert: 08.11.2019 12:33