Rapport fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner

Til Stortingets presidentskap
Oslo, den 15. juni 2018

Tone Wilhelmsen Trøen