Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Trond Giske og Ingvild Kjerkol om endring i § 57 annet og tredje ledd (valgordningen)

Dette dokument

  • Dokument 12:12 (2015–2016)
  • Dato: 30.09.2016
  • Sidetall: 2
Til Stortinget

Bakgrunn

Valglovutvalget ble oppnevnt av regjeringen ved kongelig resolusjon 3. oktober 1997 og fikk som mandat å utrede valgloven og valgordningen. I sin utredning fra 2001 (NOU 2001:3) foreslo utvalget en rekke endringer i valgloven. Blant annet ble det foreslått at det skulle velges 169 representanter, at 150 skulle velges direkte i tillegg til 19 utjevningsmandater. For utjevningsmandatene innebar dette en økning fra 8 til 19. De 19 utjevningsmandatene korresponderte med antallet fylker på det angjeldende tidspunkt.

Forslaget ble fulgt opp gjennom grunnlovsforslag og ble deretter vedtatt i 2003. Etter dette har Grunnloven § 57 tredje ledd altså slått fast at hvert valgdistrikt skal ha ett utjevningsmandat. Antallet valgdistrikt har korrespondert med antallet fylker.

De to fylkene Nord- og Sør-Trøndelag vedtok våren 2016 å slå seg sammen til ett fylke. Vedtaket ble bekreftet av Stortinget gjennom vedtak til lov om endring i lov om forandring av rikets inndelingsnavn (sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker), Lovvedtak 89 (2015–2016), jf. Innst. 361 L (2015–2016) og Prop. 130 LS (2015–2016). Forslagsstillerne mener at dette bør følges opp med en justering av § 57 slik at valgdistriktene fortsatt korresponderer med antallet fylker – dvs. fra 19 til 18.

Det foreslås videre at antallet utjevningsmandater fremdeles følger antallet valgdistrikt, slik at også dette antallet reduseres fra 19 til 18. For å beholde det samme antallet stortingsrepresentanter, økes i stedet antallet distriktsrepresentanter fra 150 til 151.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Grunnloven § 57 annet og tredje ledd skal lyde:

Riket inndeles i 18 valgdistrikter.

151 av stortingsrepresentantene skal velges som distriktsrepresentanter og 18 som utjevningsrepresentanter.

Riket blir inndelt i 18 valdistrikt.

151 av stortingsrepresentantane skal veljast som distriktsrepresentantar og 18 som utjamningsrepresentantar.

Vedlegg

Martin Kolberg

Trond Giske

Ingvild Kjerkol

Referert i Stortingets møte 30. september 2016.

«Forslaget blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykken for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.»

Olemic Thommessen

president

30. september 2016