Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 3 (2019–2020)
  • Kildedok:
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe har i brev av 16. oktober 2019 anmodet om at Freddy André Øvstegård innvelges i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og samtidig fortsetter som medlem av familie- og kulturkomiteen, jf. Stortingets forretningsorden § 13 tredje ledd tredje punktum.

Torgeir Knag Fylkesnes, som har vært innvalgt i kontroll- og konstitusjonskomiteen og også er medlem av næringskomiteen, jf. Stortingets forretningsorden § 13 tredje ledd tredje punktum, fratrer som medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd, jf. § 13 tredje ledd tredje punktum, foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Freddy André Øvstegård er innvalgt i kontroll- og konstitusjonskomiteen og fortsetter som medlem av familie- og kulturkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 17. oktober 2019

Tone Wilhelmsen Trøen

leder