Vedlegg 2: Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til Stortinget, datert 23. oktober 2000

Nasjonalbudsjettet 2001. Trykkfeil

Det opplyses om følgende trykkfeil i St.meld. nr. 1 (2000-2001) Nasjonalbudsjettet 2001:

Kap. 2, side 14

I det andre strekpunktet står det: " Etter en nedgang i petroleumsinvesteringene på 12,6 pst. i fjor, anslås nå en ytterligere nedgang på hele 43 pst. over de to neste årene". Det riktige er "(…) anslås nå en ytterligere nedgang på hele 35 pst. over de to neste årene".

Kap. 2, side 16, boks 2.1, tabell 2.2

Tallene for anslag på veksten i offentlig konsum og investeringer er gale for 2001. I kolonnen som viser anslagene i Revidert nasjonalbudsjett 2000 (RNB00) for 2001 står det 1,7 pst. Det riktige skal være 0,8 pst. I NB01-kolonnen står det 1,5 pst., mens det riktige skal være 1,4 pst.

Kap. 2, side 53, figur 2.22

I figur 2.22D er benevningen utelatt. Benevningen er mrd. kroner.

Kap. 3, side 91, boks 3.3, tabell 3.9

På linjen for "Reell formuesendring for offentlig forvaltning" skal ikke verdien være -43,2 som det står, men -43,8 mrd. kroner.

Kap. 4, side 129, boks 4.1, tabell 4.1

I fotnoten til tabell 4.1 står det at tallene for skatt som andel av BNP for Norge er regnet utenom sokkelvirksomheten. Det riktige er at sokkelvirksomheten er inkludert.

Kap. 4, side 130, tabell 4.2

i) For personer med inntekt mellom 450 000 og 599 999 kroner er ikke skatteøkningen 2 400 kroner som det står, men 2 500 kroner.

ii) For personer med inntekt over 600 000 kroner er ikke skatteøkningen 25 100 kroner som det står, men 26 600 kroner.

Kap. 4, side 143, tabell 4.7

I tabellens overskrift står det at anslagene er for 2001. Det riktige er at anslagene er for 2000.

Kap. 4, side 145, tabell 4.8

i) Anslaget på provenyvirkningen av særfradraget for bønder og fiskere er ikke 595 millioner kroner som det står, men 555 millioner kroner.

ii) Anslaget på provenyvirkningen av ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 16 G er ikke -645 millioner kroner som det står, men -665 millioner kroner.

iii) Anslaget på provenyvirkningen av inntektsfradraget for bønder er ikke 280 millioner kroner som det står, men 320 millioner kroner.

Kap. 4, side 148, avsnitt 4.8.4

i) I første setning står det "Fra 1999 til 2000 ble det foretatt reduksjoner i samlede skatteutgifter på om lag 1 mrd. kroner." Det riktige er "(…) reduksjoner i samlede skatteutgifter på om lag 1,5 mrd. kroner".

ii) Det skal inkluderes et nytt første strekpunkt i første spalte:

"- Aksjesparing med skattefradrag (AMS) ble opphevet. Dette reduserte skatteutgiftene med om lag 450 mill. kroner."