Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri.

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 19 (1998-99)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 74 (1997-98).
  • Dato: 03.12.1998
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Odelstinget.

Sammendrag

Regjeringen foreslår i proposisjonen å oppheve lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri. De spillene som drives i medhold av loven foreslås innlemmet i Norsk Tippings spilleportefølje og legges inn under lov av 28. august 1992 nr. 103, jf. denne lovens § 1 c.

Nærmere om forslaget

I St.meld nr. 44 (1997-98) Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner (jf. St.meld. nr. 27 (1996-97)) står det bl.a. følgende om det økonomiske grunnlaget for regjeringens ønske om å etablere en statlig støtteordning som skal komme lokale lag og foreninger til gode:

«Det økonomiske grunnlaget for økte overføringer etableres gjennom samordning av statlige spill. Finansdepartementet opprettet våren 1997 en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kulturdepartementet og Finansdepartementet som skulle vurdere ulike spørsmål i forbindelse med den framtidige organiseringen av Det norske Pengelotteri (DnP). Hovedspørsmålene var i henhold til mandatet:

  • hvorvidt DnPs spill bør overføres til Norsk Tipping og

  • hvordan spilleoverskuddet fra Norsk Tippings og DnPs spill bør fordeles.

Regjeringen antar at en vil oppnå synergieffekter ved å slå sammen Norsk Tippings og DnPs spill, både ved at det samlede overskuddet vil øke og ved at administrasjonen av spillene vil bli enklere.

Regjeringen ønsker på denne bakgrunn at Det norske Pengelotteri og Norsk Tipping AS slås sammen ved at DnPs spill innlemmes i Norsk Tippings spilleportefølje. Den fordelingsnøkkel som gjelder for Norsk Tippings nåværende spill (1/3 til hver av formålene idrett, kultur og forskning) gjøres gjeldende for alle spillene etter sammenslåingen. Innenfor hvert av formålene idrett og kultur avsettes minst 10 prosent til tiltak rettet mot barn og unge.»

Komiteens merknader

Komiteen vil gi sin tilslutning til at Det norske Pengelotteri og Norsk Tipping A/S slås sammen ved at DnPs spill innlemmes i Norsk Tippings spilleportefølje. Dette av både økonomiske og administrative årsaker.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, er kjent med at det i forbindelse med sammenslåingen planlegges en relansering av det gamle pengelotteriet i en noe endret form, som «spill på spillekortet», for å sikre det økonomiske grunnlaget for en ny støtteordning til de frivillige lag og organisasjoner, jf. St.meld. nr. 44 (1997-98).

Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, legger til grunn at dette dreier seg om en videreføring av et spill som tidligere har vært etablert og ikke om opprettelse av et nytt lotteri.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser for øvrig til St.meld. nr. 27 (1996-97) og St.meld. nr. 44 (1997-98) hvor Regjeringen påpeker at igangsettelsen av et eventuelt nytt spill ikke er aktuelt. Disse medlemmer ber derfor Regjeringen utsette planleggingen av dette spillet inntil behandlingen av nevnte stortingsmelding er avklart.

Disse medlemmer ser på igangsettelsen av Bingolotto som et bedre alternativ for å framskaffe midler til frivillige lag og organisasjoner.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet registrerer at departementet ønsker å igangsette et nytt spill (Spillekortet) fra 1. september 1999 og ønsker å komme raskest mulig i gang med planarbeidet.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri.

I.

Lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri oppheves.

II.

Denne lov trer i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 3. desember 1998.

May-Helen Molvær Grimstad, Per Roar Bredvold, Grethe G. Fossum,
leder. ordfører. sekretær.