Lov om oppheving av lov av 4. juni 1976 nr. 39 om pengelotteri

Ot.prp. nr. 74 (1997-98), Innst. O. nr. 19 (1998-99), beslutning. O. nr. 31 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 03.12.1998 Innst. O. nr. 19 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.1998