Vedlegg: Brev fra Finansdepartementet v/statsråden til kommunalkomiteen, datert 23. september 1999

I

I lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres følgende endringer:

§ 3-15 annet ledd skal lyde:

Som pensjonsgivende inntekt regnes likevel ikke

  • a) pensjon, føderåd og livrente som er et ledd i en pensjonsordning i arbeidsforhold og utbetalinger under individuell pensjonsavtale etter skatteloven § 6-47 bokstav c.

  • b) overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-7, § 16-7 og § 17-6.

  • c) barns inntekt som inngår ved beregning av per­soninntekt hos barnets foreldre, unntatt inntekt som er nevnt i skatteloven § 2-13 første til tredje ledd og § 2-14 annet ledd.

§ 23-3 annet ledd nr. 1 bokstav b skal lyde:

overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-7, § 16-7 og § 17-6

§ 23-3 annet ledd nr. 2 bokstav b skal lyde:

rehabiliteringspenger etter folketrygdloven kapittel 10 og attføringspenger etter folketrygdloven kapittel 11,

Någjeldende bokstav b til e blir c til f

II

I lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt gjøres følgende endringer:

§ 6-81 nr. 3 skal lyde:

Andre skatteytere enn nevnt i første og annet ledd som har mottatt foreløpig uførestønad eller uførepensjon etter folketrygdloven eller uførepensjon etter andre lover, skal for hver påbegynt måned slike ytelser er mottatt ha et særfradrag lik halvparten av månedsfradraget etter annet ledd.

Jeg gjør oppmerksom på at det allerede er presisert i den nye skatteloven § 12-2 at rehabiliteringspenger etter folketrygdloven kap. 10 og attføringspenger etter folketrygdloven kap. 11 regnes som personinntekt, fordi dette lenge har vært en sikker rettsoppfatning.

Kopi av dette brevet er sendt Arbeid- og administrasjonsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet.