4.1 Sammendrag

4.1.1 Økonomiske konsekvenser

Den foreslåtte skattefritaksregelen, med en generell ett års frist, men med den skisserte særregel for lønn fra den norske stat, vil grovt anslått innebære et provenytap på 65-95 mill. kroner på årsbasis.

I beregningen av provenytapet er det ikke tatt hensyn til den indirekte virkning regelen har for norske bedrifter med norske ansatte i utlandet.

4.1.2 Administrative konsekvenser

Den foreslåtte lovendring medfører en forenkling i forhold til dagens regel, i det kravet til dokumentasjon av skatteplikt som innenlandsboende i oppholdsstaten er fjernet og kravet til sammenhengende opphold i utlandet er gjort klarere. Forenklingen av regelverket forventes å gjøre bruken av det mindre ressurskrevende for både skatteetaten og skattyterne.

4.2 Komiteens merknader

Komiteen tar dette til orientering.