12. Økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslagene

De foreslåtte lovtiltakene mot terrorisme vil ventelig få begrenset anvendelse i praksis, og vil neppe føre til nevneverdige økonomiske eller administrative kostnader. Også de foreslåtte endringene i utlendingsloven vil formentlig bli sjelden brukt.