Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Dette dokument

Til Odelstinget

Sammendrag

Departementet gjer i proposisjonen framlegg om ei justering i lov om interkommunale selskaper som vil gjere det klart at revisorlova ikkje gjeld for revisjon av rekneskapa til interkommunale selskap. Føremålet er å justere tilbake ein utilsikta konsekvens av ei endring i rekneskapslova ved lov 16. juni 2000 nr. 41 som, gjennom ei tilvisning i revisorlova, medførte at interkommunale selskap fekk revisjonsplikt etter revisorlova. Det var ikkje meininga med den nemnde endringa i rekneskapslova å endre særordninga for revisjon av interkommunale selskap.

Framlegget er ikkje basert på ei ny vurdering av revisjon i interkommunale selskap. Departementet vil komme tilbake med framlegg basert på ei slik vurdering.

Framlegget medfører at det som revisor enten kan veljast ein registrert eller statsautorisert revisor (jf. revisorlova § 2-2), revisjonen til ein av dei deltakande kommunar eller fylkeskommunar, eller ein distriktsrevisjon.

Det er ikkje meininga med framlegget å endre den praksisen som har utvikla seg med at interkommunale selskap som utarbeider årsrekneskap etter rek­neskapslova blir revidert i samsvar med revisor­lova kapittel 5 om revisor sine oppgåver ved revisjon av årsrekneskap mv. og standardar for god revisjonsskikk. Departementet legg til grunn at denne praksisen utgjer ein del av god kommunal revisjonsskikk. For interkommunale selskap som utarbeider årsrekneskap etter kommunale rekneskapsprinsipp, blir standardane for god revisjonsskikk brukt med dei unntaka som er fastsette for kommunal revisjon.

Endringa i rekneskapslova § 1-2 første ledd har også ført til tvil om kommunale føretak, jf. kommunelova kapittel 11, kan reviderast av kommunerevisjonen. Departementet legg opp til å presisere at det er høve til dette i ei ny føresegn om revisjon i forskrift 17. desember 1999 nr. 1569 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sigvald Oppebøen Hansen, Reidar Sandal, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye, fra Høyre, Peter Gitmark, Gunn Marit Helgesen og Hans Kristian Hogsnes fra Fremskrittspartiet, Torbjørn Andersen og Per Sandberg, fra Sosialistisk Venstreparti, Helge Bjørnsen og Heikki Holmås, fra Kristelig Folkeparti, Anita Apelthun Sæle og Ivar Østberg, og fra Senterpartiet, lederen Magnhild Meltveit Kleppa, støtter den foreslåtte justeringen i lov om interkommunale selskaper som gjør det klart at revisorloven ikke gjelder for revisjon av regnskapene til interkommunale selskap.

Komiteen har merket seg at det var en utilsiktet konsekvens av endringen i regnskapsloven 16.  juni 2000 som skapte behovet for nå å reversere dette.

Komiteen støtter at interkommunale selskap skal ha valgfrihet ved valg av revisor. Dette kan være en registrert eller statsautorisert revisor (jf. revisorloven § 2-2), revisjonen til en av de deltakende kommuner eller fylkeskommuner, eller en distriktsrevisjon.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti imøteser departementets kommende lovforslag om systemet for kommunal internkontroll/egenkontroll. Departementet vil her foreslå å åpne for konkurranseutsetting. Disse medlemmer ønsker disse systemendringene velkommen.

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

I

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper skal § 28 nytt andre punktum lyde:

Revisorloven gjelder ikke.

II

Loven trer i kraft straks.

Oslo, i kommunalkomiteen, den 5. november 2002

Magnhild Meltveit Kleppa Hans Kristian Hogsnes
leder ordfører og sekretær