Lov om endringar i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper

Ot.prp. nr. 110 (2001-2002), Innst. O. nr. 14 (2002-2003), beslutning. O. nr. 15 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 05.11.2002 Innst. O. nr. 14 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2002

   Behandlet i Odelstinget: 12.11.2002

   Behandlet i Lagtinget: 05.12.2002