13. Opphevelse av ordningen med personlige stedfortredere for Oljeskattenemnda

Sammendrag

Selskaper som driver utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum lignes i første instans av en særskilt ligningsnemnd, Oljeskattenemnda. Nemnda skal ha fem medlemmer med personlige stedfortredere, herav en formann med stedfortreder som begge må fylle kravene etter domstolloven § 54 til å være tingrettsdommer. Oljeskattenemndas medlemmer oppnevnes av Kongen.

Etter departementets oppfatning fungerer ikke gjeldende ordning med personlige stedfortredere (varamedlemmer) tilfredsstillende. Det foreslås i stedet en ordning der den enkelte stedfortreder kan kalles inn uavhengig av hvilket av de faste medlemmene som er fraværende. Videre foreslås det at nestleder for nemnda velges blant nemndas faste medlemmer.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget om endring av petroleumsskatteloven § 6 nr. 1 bokstav b første avsnitt.