12. Endring i reglene om registrering av småbåter

Sammendrag

Regjeringen varslet i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2002 at en ville foreslå å avvikle registreringsplikten i småbåtregisteret fra 1. januar 2003. Bakgrunnen er at det ikke er aktuelt for Regjeringen å innføre en båtavgift, og at en ikke ser at behovet for en obligatorisk registrering på dette private området er stort nok til å rettferdiggjøre en offentligrettslig, straffesanksjonert meldeplikt.

Departementet foreslår endringer som tar sikte på å legge til rette for en frivillig registreringsordning for småbåter som inntil videre opprettholdes i toll- og avgiftsetaten. De foreslåtte endringene forutsettes videre å være tilpasset muligheten for en fremtidig konkurranseutsetting av forvaltningen av registeret.

Det foreslås at § 5 videreføres i en noe endret form, slik at den blir dekkende for den nye ordningen.

I § 6 gis nærmere regler om tidspunktet for når registreringsplikten oppstår. På bakgrunn av at registreringsplikten er vedtatt avviklet, foreslås bestemmelsen opphevet.

Ved overgang til en registreringsordning basert på frivillighet, ser departementet behov for at loven regulerer hvem som har adgang til å registrere båten i registeret.

Småbåtloven § 8 fastsetter regler om utstedelse av båtkort og tildeling av kjennemerke for båter som er registrert i småbåtregisteret. Etter departementets oppfatning vil bestemmelsen ha aktualitet også ved frivillig registrering av småbåter. Den foreslås derfor videreført i en form som er tilpasset den nye registreringsordningen.

Etter departementets oppfatning medfører vedtaket om avvikling av registreringsplikten til fordel for en frivillig registreringsordning, at bestemmelsene om gebyrplikt og tvangsinnkreving i § 9 ikke er egnet for videreføring i sin nåværende form. På bakgrunn av at den fremtidige organiseringen av registeret inntil videre er uavklart, foreslår departementet at § 9 første ledd endres til en hjemmel for Kongen til i forskrift å gi regler om gebyr ved frivillig registrering i registeret.

Registreringsmyndigheten har, i tillegg til å hente opplysninger fra båteieren selv, etter § 11 hjemmel til innsamling av opplysninger om blant annet båteier, båt og motor fra nærmere angitte offentlige og private instanser og registre. Ved overgang til en ordning med frivillig registrering vil det etter departementets oppfatning kunne oppstå behov for å kvalitetssikre opplysningene som registreres i småbåtregisteret. Departementet foreslår derfor at bestemmelsen videreføres i en form som er tilpasset den nye registreringsordningen.

Annet ledd pålegger forsikringsselskaper plikt til etter krav fra registreringsmyndigheten å gi opplysninger om forhold av betydning for registrering i småbåtregisteret. Departementet mener at bestemmelsen ikke er egnet for videreføring når registreringsplikten for småbåter avvikles. Samtidig ser en at det kan oppstå behov for å kvalitetssikre eventuelle registrerte opplysninger av forsikringsmessig art. Det foreslås derfor at "forsikringsselskaper" tilføyes til listen av instanser som registreringsmyndigheten kan kreve opplysninger fra til kontrollformål.

Småbåtloven § 14 fastsetter at innsynsrett etter personopplysningsloven § 18, jf. § 23 gjelder for småbåtregisteret. Departementet bemerker at bestemmelsen ikke har noen annen funksjon enn å vise til personopplysningslovens hovedregel om innsynsrett. Ettersom personopplysningsloven gjelder generelt for behandling av personopplysninger med mindre annet følger av særskilt lov, anser departementet det lite hensiktsmessig i småbåtloven å vise spesielt til lovens bestemmelser om innsyn. Småbåtloven § 14 foreslås derfor opphevet.

Småbåtloven § 16 pålegger registreringsmyndigheten ansvaret for at bestemmelser gitt i eller i medhold av lovens §§ 10 til 15 og personopplysningsloven blir overholdt. På bakgrunn av at registreringsplikten i småbåtregisteret avvikles, og at behandling av personopplysninger reguleres direkte i personopplysningsloven, finner departementet at bestemmelsen er overflødig. Småbåtloven § 16 foreslås derfor opphevet.

Småbåtloven §§ 17, 18 og 19 inneholder nærmere regler om kontroll med mer av at regelverket om registrering av småbåter overholdes, og hjemler ulike sanksjoner ved overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av småbåtloven kap. 2. Bestemmelsene er etter departementets oppfatning uten aktualitet ved avvikling av registreringsplikten og overgang til en frivillig registreringsordning. Småbåtloven §§ 17 til 19 foreslås derfor opphevet.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, slutter seg til forslaget om endring av småbåtloven §§ 5, 8, 9 og 11 og om opphevelse av §§ 6, 7, 14, 16, 17, 18 og 19.

Komiteens medlemmerfra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til brev fra Finansnæringens Hovedorganisasjon til finanskomiteen, hvor det bes om at det obligatoriske småbåtregisteret blir opprettholdt og vedlikeholdt slik det er i dag. Det pekes bl.a. på at et obligatorisk småbåtregister vi ha en kriminalitetsforebyggende effekt, blant annet ved at det er et virkemiddel for å forhindre forsikringssvindel og hvitvasking av svarte penger, og at forutsetningen for at registeret skal fungere i disse sammenhengene er at det er obligatorisk.

Disse medlemmer viser videre til henvendelse fra Kongelig Norsk Båtforbund hvor det pekes på at erfaringene fra det frivillige båtregisteret i Sverige er at det dekker bare 20 pst. av småbåtflåten, at det ikke vedlikeholdes skikkelig og at det derfor har mistet sin troverdighet. Kongelig Norsk Båtforbund ønsker en ny vurdering av hensiktsmessigheten av å beholde småbåtregisteret, som er obligatorisk register.

Disse medlemmer er kjent med at Sjøfartsdirektoratet i et brev til Barne- og familiedepartementet av 28. oktober 2002 har pekt på at et obligatorisk småbåtregister er av betydning for at Norge skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til EØS-avtalen når det gjelder tilsyn med produsenter, forhandlere og importører av fritidsbåter, tilsyn med båter som er satt på markedet og kontroll med omsetning av selvbygde fritidsbåter. Sjøfartsdirektoratets tilsynsansvar på disse områdene er forankret i Produktkontrolloven og forskrift av 14. juni 1996, som implementerer direktiv 94/25 som fastsetter en felles norm for EØS-området.

Disse medlemmer viser videre til den vurdering ECON har foretatt av Småbåtregisteret helt entydig konkluderer med at registeret er til nytte for politiet ved at etterforskning av tyveri, skadeverk, kollisjoner, promillekjøring mv. blir mer effektiv. For Hovedredningssentralene bidrar Småbåtregisteret til at leteaksjoner enten ikke iverksettes eller blir hurtig avblåst, noe som innebærer betydelige samfunnsøkonomiske besparelser.

Disse medlemmer viser til at ECON konkluderer sin evaluering med at det er sannsynlig at den samfunnsøkonomiske nytteverdien av Småbåtregisteret over tid overstiger den samfunnsøkonomiske kostnaden, og at den samfunnsøkonomiske gevinsten forventes å øke framover.

Disse medlemmer vil peke på at en opphevelse av registreringsplikten i småbåtregisteret vil svekke sikkerheten til sjøs, kampen mot økonomisk kriminalitet og båttyverier, og innebære at de om lag 90 mill. kroner som til nå er brukt for å etablere og bygge opp et register som er til stor nytte for både eierne og samfunnet, vil være bortkastet.

Disse medlemmer vil på denne bakgrunn gå imot Regjeringens forslag til endringer i lov om fritids- og småbåter.

Disse medlemmer viser til at motstanden mot småbåtregisteret fra båtorganisasjonenes side har vært knyttet til at loven hjemler at registeret kan benyttes til innkreving av en eventuell avgift på småbåter. Disse medlemmer vil på denne bakgrunn fremme følgende forslag:

"I lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter gjøres følgende endring:

§ 4 nr. 5 skal lyde:

5. innkreving av skatt, merverdiavgift, toll og gebyrer i tilknytning til båter og båtmotorer, samt avgifter for båtmotorer."