5. Endringer i skogavgifts- ordningen

Sammendrag

Finansdepartementet foreslår visse endringer av skattereglene for skogavgift slik at dagens system der det anvendte skogavgiftsbeløp inntektsføres etter et trappesystem, erstattes med en flat sats for inntektsføring på 40 pst. Dette innebærer et fast skattefritak på 60 pst. for investeringer i skogbrukstiltak som nevnt under skatteloven § 8-2 annet ledd bokstav a. Skattefordelen under skogavgiftsordningen ved anvendelse av skogavgift til investering i nye skogsveier foreslås fjernet.

Gjeldende rett og Finansdepartementets vurderinger og forslag er omtalt nærmere i hhv. punkt 5.2 og 5.3 i proposisjonen. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser og økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt nærmere i hhv. punkt 5.4 og 5.5 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet, slutter seg til forslaget til endring av skatteloven § 8-2 annet ledd bokstav a med ikrafttredelses- og overgangsbestemmelse.

Medlemene i komiteen frå Sosialistisk Venstreparti registrerer at Regjeringa foreslår å kutte i tilskott til skogkultur, i bytte mot auka skattefordel. Forslaget vil gå ut over område med mykje planting og liten avvirkning. Særleg vil endringa gå utover område med forsøksplanting. For ei rekke område er føresetnaden for å halde aktiviteten kring skogkultur oppe, at tilskottet vert oppretthalde. Mange stader har langsiktige investeringar vore prioritert fram til no, og må prioriterast òg i framtida. Viss ikkje, vert nedgangen i aktiviteten dramatisk, ikkje berre for skogplantinga, men òg innanfor pleie av ungskog, tynning og hogstaktivitet.

Desse medlemene viser til Budsjett-innst. S. I (2002-2003), der desse medlemene foreslår ein auke på 161 mill. kroner ekstra til skogkultur, og ynskjer å føre vidare dagens ordning med skattereglar for skogavgift.

Desse medlemene vil såleis gå imot Regjeringa sitt forslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Kystpartiet slutter seg til Regjeringens forslag om å øke skattefordelen i skogavgiftsordningen. Disse medlemmer vil videre gå imot Regjeringens forslag om å ta bort avtrappingen i skattefordelsatsen. En skattefordelsordning med avtrapping slik det er i dag vil være et mer målrettet tiltak for å videreutvikle skogbruket i alle deler av landet. Disse medlemmer mener at en framtidsrettet skogpolitikk trenger videre investeringer i skogsvei og mener det fortsatt bør være mulig å investere i nye skogsveier med skattefordel.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen om å beholde dagens lovgivning i skatteloven § 8-2 (opprettholde avtrapping og fradrag for bygging av skogsvei), men med skattefordelen som ligger i budsjettforslaget for 2003."