6. Jordbruksfradraget

Sammendrag

Finansdepartementet legger fram forslag om at jordbruksfradraget skal økes med et inntektsavhengig tillegg. Dessuten foreslås at det kommer klart til uttrykk i loven at ingen har krav på mer enn ett fradrag, og at ektefeller i samme husholdning som driver hver sin driftsenhet, bare skal kunne gjøre krav på fradrag for den driftsenheten de bor på.

Bakgrunnen for forslaget, høringsrunden, Finansdepartementets vurderinger og forslag og økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt nærmere i kap. 6 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget til endring av skatteloven § 8-1 sjette ledd med ikrafttredelsesbestemmelse.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet viser til merknader i Innst. S. nr. 250 (2001-2002) hvor Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ba om en utredning av fordelingsvirkninger ved ulike utforminger ved skattefradraget.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Kystpartiet mener jordbruksfradraget bør utvides til 25 pst. av positiv alminnelig inntekt. Dette vil være et positivt bidrag til å heve inntektsnivået i næringen.