7. Endring av skatteloven § 6-10 fjerde ledd - skattemessige konsekvenser av regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom - særregel for livs­forsikringsselskap

Sammendrag

Selskap som er omfattet av skatteloven § 6-10 fjerde ledd annet punktum skal inntekts- og utgiftsføre regnskapsmessige opp- og nedskrivninger av sine faste eiendommer, med skattemessig virkning. Bestemmelsens ordlyd forutsetter imidlertid at de faste eiendommene verdiendringen gjelder, er overført til vedkommende livsforsikringsselskaps eller pensjonskasses forsikringsfond. Slik form for overføring skjedde da bestemmelsen kom inn i skatteloven, men er senere opphørt. Det vises altså til en forsikringsteknisk ordning som ikke lenger eksisterer.

Departementet foreslår på denne bakgrunn en endring av ordlyden i skatteloven § 6-10 fjerde ledd annet punktum. Endringsforslaget innebærer en videreføring av bestemmelsens innhold, men med en tilpasning av ordlyden til dagens forhold. Videre foreslås en teknisk endring av ordlyden i skatteloven § 6-10 fjerde ledd første punktum.

Bakgrunnen for regelen i skatteloven § 6-10 fjerde ledd, gjeldende rett, høringen, departementets vurderinger og forslag og økonomiske og administrative konsekvenser er omtalt nærmere i kap. 7 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til forslaget til endring av skatteloven § 6-10 fjerde ledd.