Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Dette dokument

Tilhører sak

Til Odelstinget

Sammendrag

I proposisjonen fremmer departementet forslag om å øke gebyret ved begjæring om tvangsfullbyrdelse fra 1 R (R=rettsgebyret) til 1,5 R, jf. rettsgebyrloven § 14 første ledd første punktum.

Forslaget er i samsvar med forslaget i St.prp. nr. 1 (2003-2004) for budsjetterminen 2004, Justis- og politidepartementet. En heving av rettsgebyret fra 1 R til 1,5 R vil gi en årlig økning av inntektene med 62 mill. kroner på budsjettkapittel 3410 post 1 Rettsgebyr.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anne Helen Rui, Ola Røtvei og Knut Storberget, fra Høyre, Carsten Dybevig, lederen Trond Helleland og Linda Cathrine Hofstad, fra Fremskrittspartiet, Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad, fra Kristelig Folkeparti, Einar Holstad og Finn Kristian Marthinsen, og fra Sosialistisk Venstreparti, Inga Marte Thorkildsen, viser til de respektive partiers merknader i St. prp. nr. 1 (2003-2004) og har for øvrig ingen merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

I

I lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr gjøres følgende endring:

§ 14 første ledd første punktum skal lyde:

For begjæring om tvangsfullbyrdelse betales 1,5 ganger rettsgebyret, selv om begjæringen senere blir trukket tilbake eller avvist.

II

Loven trer i kraft 1. januar 2004.

Oslo, i justiskomiteen, den 27. november 2003

Trond Helleland
leder og ordfører