Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 70 (2003-2004)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 40 (2003-2004)
  • Dato: 29.04.2004
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Odelstinget

Sammendrag

Då Stortinget handsama Innst. S. nr. 222 (2002-2003), jf. St.meld. nr. 17 (2002-2003), Om statlige tilsyn, vart det vedteke å slå saman Eigarskapstilsynet, Statens filmtilsyn og Statens medieforvaltning til eitt nytt tilsyn - Medietilsynet. Medietilsynet skal lokaliserast i Fredrikstad. Målet er at Medietilsynet skal vere operativt frå og med 1. januar 2005. I denne proposisjonen gjer departementet framlegg om naudsynte lovendringar slik at Medietilsynet blir rett forvaltningsorgan i lovverket.

Dei tre institusjonane er nemnde i lov om film og videogram av 15. mai 1987 nr. 21, lov om kringkasting av 4. desember 1992 nr. 127, lov om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting av 13. juni 1997 nr. 53 og i § 204 og § 382 i Almindelig borgerlig Straffelov av 22. mai 1902 nr. 10.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Eirin Faldet, Trond Giske og Torny Pedersen, fra Høyre, Afshan Rafiq, lederen Sonja Irene Sjøli og Olemic Thommessen, fra Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, fra Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og May Hansen, fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen og Ola T. Lånke, og fra Senterpartiet, Eli Sollied Øveraas, viser til at forslagene kun dreier seg om oppfølging av tidligere stortingsbehandling, jf. Innst. S. nr. 222 (2002-2003).

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til Fremskrittspartiets merknader i Innst. S. nr. 222 (2002-2003), jf. St.meld. nr. 17 (2002-2003) om Statlige tilsyn hvor det heter:

"Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener at før man tar stilling til spørsmålet om lokalisering av et medietilsyn, må man vurdere den foreslåtte sammenslåingen av Eierskapstilsynet, Medieforvaltningen og Filmtilsynet inn i det nye Medietilsynet."

Disse medlemmer mener en sammenslåing av de tre virksomhetene ikke løser noen administrative eller mediepolitiske problem. Det er sannsynlig at en slik sammenslåing tvert imot kan føre til en rekke nye problemer, og vil dermed være et tilbakeskritt både administrativt og faglig.

Disse medlemmer foreslo samtidig en skrinlegging av forslaget om en sammenslåing av Filmtilsynet og Eierskapstilsynet til et nytt Medietilsyn.

Disse medlemmer har merket seg Stortingets vedtak om etableringen av Medietilsynet og anerkjenner behovet for å gjøre de nødvendige endringer i lovteksten. Disse medlemmer vil derfor ikke gå imot forslag om lovendringer.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om endringar i einskilde lover som følgje av etableringa av Medietilsynet

I

I Almindelig borgerlig straffelov 22. mai 1902 nr. 10 skal «Statens filmtilsyn» endrast til «Medietilsynet» i § 204 fjerde ledd og § 382 fjerde ledd.

II

I lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram skal «Statens filmtilsyn» endrast til «Medietilsynet» i § 2 tredje ledd, § 4 første, andre og tredje ledd, § 5 tredje ledd, § 6 første ledd, § 7 første, andre og tredje ledd og § 12.

III

I lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting blir det gjort følgjande endringar:

«Statens medieforvaltning» skal endrast til «Medietilsynet» i § 2-1 fjerde ledd første punktum og sjette ledd, § 4-3 første ledd, § 4-5 første ledd, § 4-6 første og andre ledd, § 10-2, § 10-3 første og andre ledd og § 10-4 første og andre ledd.

«Statens medieforvaltnings» skal endrast til «Medietilsynets» i § 2-1 fjerde ledd andre punktum.

IV

I lov 13. juni 1997 nr. 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting blir det gjort følgjande endringar:

«Eierskapstilsynet» skal endrast til «Medietilsynet» i § 5, § 6 første punktum, § 7, § 8 femte ledd, § 9 første og femte ledd, § 10, § 11 første og andre ledd, § 12 første og fjerde ledd, § 13 og § 14.

«Eierskapstilsynets» skal endrast til «Medietilsynets» i § 6 andre punktum.

V

Lova trer i kraft frå den tid Kongen fastset.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 29. april 2004

Sonja Irene Sjøli Ola T. Lånke
leder ordfører