Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 77 (2003-2004)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 67 (2003-2004)
  • Dato: 26.05.2004
  • Utgiver: Energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 2

Tilhører sak

Til Odelstinget

Sammendrag

Miljøverndepartementet viser i proposisjonen til at den konkurranseutsatte virksomheten i Statens kartverk overdras til en privat aktør, jf. St.meld. nr. 30 (2002-2003) og Innst. S. nr. 275 (2002-2003) og St.prp. nr. 1 (2003-2004). Miljøverndepartementet har inngått avtale med Ugland IT Group AS (privat aktør) om virksomhetsoverdragelse av den konkurranseutsatte virksomheten i Statens kartverk.

Dette innebærer at de berørte arbeidstakerne i Statens kartverk som går over til privat aktør, faller utenfor tjenestemannslovens virkeområde. Miljøverndepartementet fremmer i proposisjonen forslag om at de berørte ansatte i Statens kartverk skal få beholde fortrinnsrett til statlig stilling og rett til ventelønn i samsvar med tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6 for en periode på tre år fra overdragelsen.

Departementet viser til at for de ansatte som går over til privat aktør, vil arbeidsmiljølovens regler om ansettelse, oppsigelse, avskjed og fortrinnsrett avløse reglene i tjenestemannsloven. Videre vil arbeidstvistloven avløse tjenestetvistloven. Det legges til grunn at den enkelte arbeidstakers tilsettingsforhold løper uavbrutt videre over til privat aktør. For det tilfelle at privat aktør mot formodning går konkurs, vil de ansattes utløste ventelønnsrettigheter etter loven opprettholdes, som er i tråd med gjeldende rett.

Departementet foreslår videre i proposisjonen at for de ansatte som går over fra Statens kartverk til privat aktør, vil de for en periode på tre år etter overgang til den nye virksomheten, få beholde fortrinnsrett til statlig stilling og rett til ventelønn i samsvar med tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6. Det presiseres at ordningen er en overgangsordning, og at den begrenses til å gjelde for de ansatte som følger med ved overdragelsen. Eventuelle ventelønnskostnader vil bli beregnet og utbetalt av Ventelønnsseksjonen i Aetat, men skal dekkes av privat aktør gjennom refusjonsplikt.

Den foreslåtte ordningen forventes å berøre 26 ansatte.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sylvia Brustad, Mette Gundersen og Knut Werner Hansen, fra Høyre, Øyvind Halleraker, Siri A. Meling og Leif Frode Onarheim, fra Fremskrittspartiet, Øyvind Korsberg og Øyvind Vaksdal, fra Sosialistisk Venstreparti, Hallgeir H. Langeland og Ingvild Vaggen Malvik, fra Kristelig Folkeparti, Ingmar Ljones og lederen Bror Yngve Rahm, og fra Senterpartiet, Inger S. Enger, viser til at Miljøverndepartementet har inngått avtale med privat aktør om virksomhetsoverdragelse av den konkurranseutsatte virksomheten i Statens kartverk. Komiteen viser til det fremlagte forslag om at de berørte ansatte i Statens kartverk skal få beholde fortrinnsrett til statlig stilling og rett til ventelønn i samsvar med tjenestemannsloven § 13 nr. 2 til nr. 6 for en periode på tre år etter overdragelsen, og er enig i dette.

Komiteen viser til at ordningen er en overgangsordning, og at den begrenses til å gjelde for de ansatte som følger med ved overdragelsen.

Videre viser komiteen til at eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av privat aktør gjennom refusjonsplikt.

Komiteen viser til Ot.prp. nr. 67 (2003-2004), hvor det bl.a. framgår:

"Miljøverndepartementet har inngått avtale med Ugland IT Group AS om virksomhetsoverdragelse av den konkurranseutsatte virksomheten i Statens kartverk."

Komiteen viser i denne sammenheng til at Ugland IT Group formelt ikke overtok arbeidsgiveransvaret ved overtakelsen av selskapet 1. april 2004. Komiteen forutsetter derfor at 3-årsperioden starter fra det tidspunkt overtakelse av arbeidsgiveransvaret formelt skjer.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet viser til at partiene gikk imot salg av markedsdelen av Statens kartverk under behandlingen av St.meld. nr. 30 (2002-2003). Det vises i den sammenheng til partienes respektive merknader i Innst. S. nr. 275 (2002-2003).

Disse medlemmer tar til etterretning at salget nå er foretatt, og støtter derfor Regjeringens forslag til midlertidig lov om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre slikt

vedtak til midlertidig lov

om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør

§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å gi overgangsbestemmelser for arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fra Statens kartverk til privat aktør.

§ 2 Lovens virkeområde

Denne loven gjelder for de ansatte i Statens kartverk som ved virksomhetsoverdragelsen går over til privat aktør.

§ 3 Fortrinnsrett til ny stilling i staten. Ventelønn

Tjenestemannsloven 4. mars 1983 nr. 3 § 13 nr. 2 til nr. 6 om fortrinnsrett til annen statsstilling og rett til ventelønn skal gjelde for arbeidstakere som blir oppsagt av grunner som nevnt i tjenestemannsloven § 13 nr. 1 bokstavene a, b og c, og som var omfattet av disse bestemmelsene før overgangen. Eventuelle ventelønnskostnader skal dekkes av privat aktør gjennom refusjonsplikt.

§ 4 Ikrafttredelse og opphør

Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Loven opphører å gjelde tre år senere.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 26. mai 2004

Bror Yngve Rahm Siri A. Meling
leder ordfører