Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om barnehager (barnehageloven)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 117 (2004-2005)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 72 (2004-2005)
  • Dato: 02.06.2005
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 29
Til Odelstinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 2. juni 2005

Sonja Irene Sjøli Ola T. Lånke
leder ordfører