Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

Dette dokument

  • Innst. O. nr. 20 (2006-2007)
  • Kildedok: Ot.prp. nr. 82 (2005-2006)
  • Dato: 23.11.2006
  • Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 2
Til Odelstinget

Sammendrag

I proposisjonen fremmer Regjeringen forslag om en endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) § 8-13 annet ledd første punktum. Det foreslås at borettslag kan plassere sine penger i alle finansinstitusjoner som har rett til å motta innskudd i Norge.

Slik borettslagsloven nå er utformet, er utenlandske finansinstitusjoner med filial i Norge ekskludert fra å motta innskudd fra borettslag, med mindre den utenlandske filialen stiller samme sikkerhet som norske banker.

Den foreslåtte endringen vil innebære at borettslag på lik linje med eierseksjonssameier kan plassere sine midler i alle finansinstitusjoner som har rett til å motta innskudd i Norge. For utenlandske finansinstitusjoner representerer dette en lemping av garantikravet for plassering av penger i forhold til dagens krav. I noen tilfeller vil dette føre til dårligere sikkerhet for borettslaget, men dette vil i så fall være et valg borettslaget selv tar.

Utover dette har forslaget ingen økonomiske eller budsjettmessige konsekvenser.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Tore Hagebakken, Saera Khan, Silvia K. Kosmo, Inger Løite og Arild Stokkan-Grande, fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen, fra Høyre, Kari Lise Holmberg og Bent Høie, fra Sosialistisk Venstreparti, Rolf Reikvam, fra Kristelig Folkeparti, Bjørg Tørresdal, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Venstre, Vera Lysklætt, har merket seg at departementets forslag likestiller borettslag og boligsameier med hensyn til sikringskrav til finansinstitusjoner de ønsker å plassere pengene sine i. Komiteen er enig i at borettslagene selv er i stand til å vurdere eventuelt økt risiko som følge av adgangen til å bruke finansinstitusjoner med noe svakere sikringskrav. Komiteen registrerer at det med den foreslåtte endringen ikke lenger er tvilsomt om bestemmelsen er i strid med EØS-avtalen. Komiteen slutter seg med dette til Regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre viser til at Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti i Innst. O. nr. 122 (2004-2005) fremmet forslag om at Regjeringen skulle utrede og fremme forslag til full avgiftsmessig likebehandling av forvaltningstjenester som boligbyggelagene yter til tilknyttede borettslag og mellom frittstående borettslag og sameier, og at dette forslaget ble vedtatt 16. juni 2005 med 58 mot 40 stemmer.

Disse medlemmer viser til at Finansdepartementet i St.meld. nr. 4 (2005-2006) uttalte at endringsforslag på bakgrunn av forslaget skulle sendes på høring innen utgangen av 2005, og at det skulle fremmes lovforslag så snart som mulig etter avsluttet høring. Siden den gang har det ikke skjedd noe i denne saken.

Disse medlemmer finner det uheldig at eiere av to like boliger skal forskjellsbehandles ved at noen må betale 25 pst. mer enn andre for samme tjeneste, og at et boligbyggelags forvaltningstjenester til tilknyttede borettslag ifølge § 5 h i merverdiavgiftsloven er fritatt for merverdiavgift for forretningsførsel, mens eiere av frittståendes borettslag og sameier må betale 25 pst. merverdiavgift for den samme tjenesten. Disse medlemmer vil peke på at dette i praksis undergraver borettslagslovens intensjoner om at borettslag etter 10 år fritt skal kunne velge forretningsfører.

Disse medlemmer går derfor primært inn for fritak også for frittstående borettslag og eierseksjonssameier. Subsidiært må diskrimineringen opphøre ved at også boligbyggelagenes tjenester avgiftslegges på samme linje.

Disse medlemmer fremmer forslaget på nytt:

"Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag til full avgiftsmessig likebehandling av forvaltningstjenester som boligbyggelagene yter til tilknyttede borettslag og til frittstående borettslag og sameier."

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre:

Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag til full avgiftsmessig likebehandling av forvaltningstjenester som boligbyggelagene yter til tilknyttede borettslag og til frittstående borettslag og sameier.

Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Odelstinget til å gjøre slikt

vedtak til lov

om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

I

I lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslags­lova) skal § 8-13 annet ledd første punktum lyde:

Pengar skal plasserast som innskott i norsk bank eller i annan finansinstitusjon som har rett til å tilby slik teneste i Noreg.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 23. november 2006

Tore Hagebakken Saera Khan
leder ordfører