Lov om endring i lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova)

Ot.prp. nr. 82 (2005-2006), Innst. O. nr. 20 (2006-2007), beslutning. O. nr. 11 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. O. nr. 20 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i burettslagslova som innebærer at borettslag kan plassere sine penger i alle finansinstitusjoner som har rett til å motta innskudd i Norge. Dette innebærer en likestilling mellom borettslag og eierseksjonssameier.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006