Brev fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet v/statsråden til næringskomiteen, datert 7. mai 2008

Spørsmål fra Næringskomiteens medlemmer fra Høyre om Ot.prp. 35 (2007-2008) - Lov om endring i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger - Konkurranseloven

Jeg viser til brev datert 2. mai 2008 fra Næringskomiteens medlemmer fra Høyre i forbindelse med komiteens behandling av Ot. prp. nr. 35 (2007-2008) Om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven). Videre viser jeg til brev datert 24. april 2008 fra Næringskomiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet, med spørsmål til samme Ot. prp. nr. 35, som jeg har besvart i eget brev av d.d.

I forbindelse med mitt svar nedenfor har jeg innhentet opplysninger fra Konkurransetilsynet. Grunnet den korte svarfristen til Næringskomiteen, gjør jeg oppmerksom på at det ikke har vært mulig å få kvalitetssikret alle tallene fra Konkurransetilsynet, som det fremgår av mitt svar nedenfor.

Spørsmål 1:

"Hvor mange alminnelige meldinger om sammenslåing etter § 18 ble sendt inn i hhv. 2005, 2006 og 2007, og hvor mange av disse meldingene ble fulgt nærmere opp av Konkurransetilsynet?"

Svar på spørsmål 1:

I årene 2005, 2006 og 2007 mottok Konkurransetilsynet henholdsvis 620, 867 og 558 alminnelige meldinger. Av disse påla Konkurransetilsynet henholdsvis 19, 26 og 17 fullstendige meldinger, mens henholdsvis 3, 5 og 3 frivillige fullstendige meldinger ble mottatt.

Spørsmål 2:

"Hvor mange av meldingene som ble levert inn, gjaldt sammenslåinger som ligger under terskelverdiene som gjelder i Sverige, og hvor mange av disse ble fulgt opp av Konkurransetilsynet?"

Svar på spørsmål 2:

I Sverige skal en foretakssammenslutning meldes til KonkurrensverketFor mer informasjon se link til Konkurrensverkets hjemmesider: http://www.konkurrensverket.se/t/Page____292.aspx) dersom:

  • "de berörda företagen tillsammans har en årsomsättning som överstiger 4 miljarder kronor och

  • minst två av de berörda företagen vardera har en årsomsättning i Sverige som överstiger 100 miljoner kronor."

Konkurransetilsynet kan ikke legge fram omsetningstall på alle meldinger mottatt i 2005-2007. Tilsynet viser derimot til stikkprøver av omsetningstall i meldinger i perioden mai 2004 – oktober 2005, som ble gjennomført i forbindelse med daværende Moderniseringsdepartementets evaluering av den alminnelige meldeplikten for foretakssammenslutninger. (Med dagens kurs tilsvarer 100 SEK ca. 85 NOK.)

Meldeplikten i Norge omhandler bare omsetningstall i Norge. 15 av de 150 undersøkte meldingene (10 %) gjaldt sammenslutninger av foretak som hadde en samlet omsetning over 3400 MNOK i Norge (eller 4 milliarder svenske kroner). Det er imidlertid grunn til å tro at flere av disse transaksjonene hadde vært meldepliktige, dersom man bygde på totalomsetning inklusive omsetningstall utenfor Norge. Konkurransetilsynet har ikke tall på hvor mange av de 15 meldingene med samlet omsetning på mer enn 3400 MNOK, som også ville ha oppfylt vilkåret om at minst to av foretakene må ha en omsetning (her) i Norge på mer enn 85 MNOK. Men det kan gi en indikasjon at i 36 av 150 undersøkte meldinger (24 %) hadde det foretaket med minst omsetning en omsetning på mer enn 85 MNOK.

Konkurransetilsynet har i tillegg omsetningstall på meldinger mottatt i 2008 (1.1.2008 – 5.5.2008). På grunn av den korte fristen kunne ikke disse tallene bli kvalitetssikret, men de vil gi en god indikasjon. Av 157 mottatte meldinger (Konkurransetilsynet har tall på nesten alle meldinger, men noen få meldinger som mangler omsetningstall for Norge er ikke tatt med) hadde 57 (eller 36 %) en omsetning i Norge for minst to av foretakene på 85 MNOK eller mer. 20 av disse 57 (eller 13 % av de 157 mottatte meldingene) hadde en samlet omsetning i Norge på mer enn 3400 MNOK (eller 4 milliard SEK).

Konkurransetilsynet kan ikke legge fram tall på alle meldinger mottatt i 2005-2007, men for å svare på hvor mange av sakene som har blitt fulgt opp av tilsynet under de svenske terskelverdiene, er følgende tall relevante:

Konkurransetilsynet har pålagt fullstendig melding eller mottatt frivillig fullstendig melding i 91 saker siden ny konkurranselov trådde i kraft 1. mai 2004. I 41 av disse sakene var omsetning for minst to av foretakene 85 MNOK eller mer. I 17 av sakene var samlet omsetning i Norge høyere enn 3400 MNOK (4 milliarder SEK). Dette betyr at i alle fall 74 av de 91 sakene hvor tilsynet mottok frivillig eller påla fullstendig melding kommer under de svenske terskelverdiene.

Tilsynet har fattet vedtak i 16 av de 91 sakene hvor fullstendig melding ble pålagt eller sendt frivillig. I én sak fattet Kommisjonen vedtak, og 5 av sakene om fullstendig melding er fortsatt under behandling. Resten av sakene har blitt avsluttet uten vedtak om inngrep.

Av de 17 sakene hvor det ble truffet vedtak er det 11 saker hvor omsetning på minst to av foretakene var 85 MNOK eller mer. 7 av disse 11 sakene har en samlet omsetning på mer enn 3400 MNOK (4 milliarder SEK) i Norge. Dette betyr at i totalt 10 av de 17 sakene hvor det ble fattet vedtak kom under de svenske terskelverdiene.

Spørsmål 3:

"Hva er estimert gjennomsnittskostnad i bedriftene for å levere inn en melding?"

Svar på spørsmål 3:

Konkurransetilsynet innhentet i oktober 2005, i forbindelse med daværende Moderniseringsdepartementets evaluering av den alminnelige meldeplikten for foretakssammenslutninger, opplysninger om kostnadene for næringslivet forbundet med innlevering av meldinger. Siden det ble beregnet at tre av fire bedrifter benytter bistand fra advokatfirma ved levering av melding, ble advokatene spurt om tidsbruk og kostnader ved innlevering av alminnelig melding. De fleste firmaene anslo et gjennomsnitt på 10.000 til 30.000 NOK per melding i 2004, med en stor variasjon fra 2 til 20 timer per melding.

Spørsmål 4:

"Hvilke konkurransepolitiske konsekvenser vil det være av å doble terskelverdiene og hvor store vil besparelsene være av dette for bedriftene og Konkurransetilsynet?"

Svar på spørsmål 4:

Når det gjelder spørsmål 4 viser jeg til mitt svar av d.d. på spørsmål nr. 4 og 8 fra Næringskomiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet. Som nevnt i dette brevet er terskelverdiene for meldeplikten satt slik at en skal kunne oppdage konkurranseskadelige foretakssammenslutninger i lokale, smale og markeder for innsatsfaktorer. Terskelverdiene er således en konsekvens av Stortingets ambisjon for kontrollen med foretakssammenslutninger.

Jeg hevet terskelverdiene ved endringer i forskriften, så sent som i januar 2007. De nye terskelverdiene førte til en reduksjon av meldepliktige foretakssammenslutninger på ca. 30 prosent. I dag er det ikke aktuelt for departementet å fremme et nytt forslag om ytterligere endringer i terskelverdiene. Konkurransemyndighetene vil imidlertid kontinuerlig følge med på erfaringer knyttet terskelverdiene for meldepliktige foretakssammenslutninger, og eventuelt vurdere behovet for revisjon av regelverket på nytt på et senere tidspunkt.