Innstilling frå justiskomiteen om endra løyvingsvedtak på statsbudsjettet for 1994 under ymse kapittel administrert av Justis- og politidepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 51 (1994-1995)
  • Kildedok: St.prp. nr. 6 (1994-95)
  • Dato: 01.12.1994
  • Utgiver: justiskomiteen