Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 1995 under Administrasjonsdepartementet.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 47 (1995-1996)
  • Kildedok: St.prp. nr. 9 (1995-96)
  • Dato: 23.11.1995
  • Utgiver: familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

1. Innledning

      Til Stortinget.

       Regjeringen fremmer i proposisjonen forslag til endringer på statsbudsjettet for 1995 hva angår kap. 1501 Fylkesmannsembetene, kap. 1508 Statens forvaltningstjeneste, kap. 1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten, kap. 1535 Boliglån til statsansatte og kap. 2445 Statsbygg. Det redegjøres dessuten for salg av fylkesmannsboligen i Bodø.

2. Kap. 1501 Fylkesmannsembetene - rammeoverføring

       I og med at et forslag fra Regjeringen om bl.a. motvirkning av svart arbeid ikke fikk flertall i Stortinget, foreslås nå at midler som var overført til kap. 1501 til dette formålet fra Kommunal- og arbeidsdepartementet tilbakeføres og kap. 1501 reduseres tilsvarende med kr 500.000.

3. Kap. 1508 Statens forvaltningstjeneste - tillegg for økte trykningsutgifter

      De siste beregningene viser at det vil oppstå et tilleggsbehov på 4 mill. kroner for å dekke trykningsutgiftene for 1995.

       Det foreslås at det gis en tilleggsbevilgning på 4 mill. kroner på kap. 1508 Statens forvaltningstjeneste, post 11, til å dekke økte trykningsutgifter.

4. Kap. 1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten - tillegg for refusjonspensjoner

      Det er inngått en avtale ( « Overføringsavtalen ») om overføring av pensjonsrettigheter mellom Statens Pensjonskasse (SPK) og de kommunale pensjonskassene. Avtalen innebærer at den pensjonsordningen arbeidstakeren sist var medlem av utbetaler hele pensjonen til pensjonisten. Oppgjøret mellom pensjonsordningen skjer ved månedlige overføringer mellom pensjonsordningene, og er basert på avregning av den enkelte pensjonsordningens andel av pensjonsutgiftene. Disse pensjonene kalles refusjonspensjoner.

       I budsjettet for 1995 var det budsjettert med 200 mill. kroner til utbetaling av refusjonspensjoner.

       Det viser seg at dette ikke er tilstrekkelig til å dekke utgiftene.

       Departementet viser til at det ekstraordinære arbeidet som ble satt i gang for å minimalisere etterslepet av refusjonspensjoner og rutinene i forbindelse med refusjonspensjoner, er lagt om. De nye rutinene tar sikte på at eventuelle etterslep av refusjonspensjoner blir holdt på et naturlig minimumsnivå i tiden framover.

       Det foreslås en tilleggsbevilgning på til sammen 140 mill. kroner på kap. 1531, fordelt på postene 01, 60 og 70.

5. Kap. 1535 Boliglån til statsansatte - mindre behov

      Med bakgrunn i at renten på lån i SPK ble satt ned til 6 % for 1995, var budsjettforslaget basert på en liten økning i antallet søknader om nye lån samt en antagelse om at antall ekstraordinære innfrielser av lån ville avta i forhold til 1994. Det har da også vært en viss økning i antall søknader om nye lån i 1995, men antall ekstraordinære innfrielser av lån har ikke avtatt som forutsatt ved utarbeidelsen av budsjettet.

       Det foreslås derfor at bevilgningen på kap. 1535 Boliglån til statsansatte, post 90, reduseres med 61 mill. kroner.

6. Kap. 2445 Statsbygg

Byggebevilgninger for 1995 - mindre behov

       Mindreforbruket skyldes faseforskyvninger knyttet til fremdriften av de ulike prosjektene innenfor budsjettåret.

       Det foreslås at bevilgningene på kap. 2445 post 31 reduseres med 100 mill. kroner.

Høgskolen i Volda og Høgskolen i Ålesund - rammeoverføring

       Startbevilgninger for nybyggene ved høgskolen i Volda og Ålesund i 1995, 1 mill. kroner til hvert prosjekt, ble ved en inkurie bevilget over Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementets kap. 281 post 30 og ikke på vanlig måte over kap. 2445 Statsbygg, post 30.

       Det foreslås derfor at det nå overføres 2 mill. kroner fra kap. 281 Bygg- og fellesutgifter for universiteter og høgskoler til kap. 2445 Statsbygg, post 30.

Orientering om salg av fylkesmannsboligen i Bodø

       Fylkesmannsboligen i Bodø skal ikke lenger brukes som embetsbolig og skal derfor avhendes. Administrasjonsdepartementet planlegger å overdra fylkesmannsboligen til Bodø kommune. Eiendommen er taksert til 3,15 mill. kroner og kommunen har kommet med et tilbud på 1,5 mill. kroner. Departementet vil sørge for at det i salgskontrakten innarbeides vilkår om fremtidig bruk i samsvar med bygningenes verneverdige karakter.

7. Komiteens tilråding

       Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I.

       På statsbudsjettet for 1995 gjøres følgende endringer:

Kap. 1501 Fylkesmannsembetene
  11  Varer og tjenester
        reduseres med kr 500.000
        fra kr 118.117.000
        til kr 117.617.000
Kap. 1508 Statens forvaltningstjeneste
  11  Varer og tjenester
        økes med kr 4.000.000
        fra kr 178.816.000
        til kr 182.816.000
Kap. 1531 Tilskudd til Statens Pensjonskasse og
  Pensjonsordningen for apoteketaten
  01  Lønn og godgjørelser
        økes med kr 109.000.000
        fra kr 3.691.036.000
        til kr 3.800.036.000
  60  For kommunale tjenestemenn
        økes med kr 29.500.000
        fra kr 987.470.000
        til kr 1.016.970
  70  For andre medlemmer av Statens
        Pensjonskasse økes med kr 1.500.000
        fra kr 41.827.000
        til kr 43.327.000
Kap. 1535 Boliglån til statsansatte
  90  Lån, overslagsbevilgning,
        reduseres med kr 61.000.000
        fra kr 71.000.000
        til kr 10.000.000
Kap. 2445 Statsbygg
  30  Igangsetting av byggeprosjekter,
        kan overføres,
        økes med kr 2.000.000
        fra kr 103.500.000
        til kr 105.500.000
  31  Videreføring av byggeprosjekter,
        kan overføres,
        reduseres med kr 100.000.000
        fra kr 1.148.730.000
        til kr 1.048.730.000


II.

Avhending av eiendom

       Stortinget samtykker i at Administrasjonsdepartementet kan selge fylkesmannsboligen i Bodø til Bodø kommune til en lavere pris enn markedsverdien.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 23. november 1995.

Grethe G Fossum, Kjellaug Nakkim, Eli Sollied Øveraas,
leder. ordfører. sekretær.