Innstilling fra kommunalkomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å endre kommuneloven § 4 med sikte på å skape åpnere kommuner og bedre innbyggernes adgang til informasjon og deltakelse.

1. Innledning

    Til Stortinget.

       I dokumentet fremmes følgende forslag:

       « Stortinget ber Regjeringen legge fram forslag til en utvidet og mer forpliktende § 4 i kommuneloven for å legge til rette for mer åpenhet i kommuner og fylkeskommuner og på den måten styrke innbyggernes adgang til informasjon og deltakelse. »

       Forslagsstilleren peker på at den kanskje viktigste begrunnelsen for et desentralisert styringssystem er at det gir et visst rom for det enkelte lokalsamfunn til å utforme løsninger som passer for sine innbyggere. Forutsetningen for at et slikt system skal fungere, er at folk har kunnskaper og får informasjon om hvem de skal fremme sine krav og synspunkter overfor, og at det er lagt til rette for slike prosesser.

       Forslagsstilleren mener at det bl.a. på denne bakgrunn er viktig å øke borgernes muligheter til innsyn i hva kommunen foretar seg. Ny teknologi er med på å gi kommunen nye virkemidler for å nå innbyggerne med informasjon. Men det forutsettes at forholdene legges til rette for dette. Det vises i dokumentet til kommunelovens § 4 som inneholder krav om aktiv informasjon fra kommunens side, men informasjonsplikten i denne bestemmelsen er lite konkret formulert. Det vises også til forvaltningslovens § 37, om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte. Forslagsstilleren mener imidlertid at bestemmelsens betydning i denne sammenheng er begrenset av bl.a. bestemmelsens virkeområde.

       Forslagsstilleren peker på at en sammenbinding av prinsippene i § 4 i kommuneloven og § 37 i forvaltningsloven kan danne grunnlag for en utvidet åpenhetsparagraf for kommunene. Målet må være en lovparagraf som aktivt pålegger kommunene å gi innbyggerne god informasjon. I dokumentet er det gitt en nærmere presisering av hvordan dette kan oppnås.

2. Komiteens merknader

       Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Anneliese Dørum, Eirin Faldet, Roger Gudmundseth, Rolf Terje Klungland, Rune Kristiansen og Leif Lund, fra Senterpartiet, Eva Lian, Morten Lund og Terje Riis-Johansen, fra Høyre, Tore A. Liltved og Arild Lund, fra Sosialistisk Venstreparti, Børre Rønningen, og fra Kristelig Folkeparti, Ola T. Lånke, mener det er av stor betydning at kommuner og fylkeskommuner driver et aktivt informasjonsarbeid overfor sine innbyggere. Informasjon er et viktig virkemiddel for å øke befolkningens innsikt, forståelse og engasjement. Komiteen er derfor enig i forslagsstillerens intensjoner om å forsøke og finne løsninger slik at dette informasjonsarbeidet kan gjøres bedre enn hva tilfellet er i dag, rundt i den enkelte kommune og fylkeskommune. Komiteen vil samtidig vise til at kommuner og fylkeskommuner gjennom kommuneloven gis en informasjonsplikt overfor sine innbyggere. Komiteen mener svært mange kommuner de siste åra har foretatt betydelige forbedringer av sitt informasjonsarbeid.

       Komiteen viser til brev fra Kommunal- og arbeidsdepartementet av 12. mars 1996. Her går det fram at departementet er i ferd med å igangsette et større forskningsprosjekt omkring kommuneloven. Komiteen ser det som naturlig at kommunelovens intensjoner om kommunal og fylkeskommunal informasjon blir en del av et slikt forskningsprosjekt. Komiteen ser det samtidig som naturlig at resultatet av dette arbeidet blir lagt fram for Stortinget med eventuelle forslag til forbedringer av eksisterende lovverk.

       Komiteen vil på denne bakgrunn foreslå at dokumentet vedlegges protokollen.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti deler forslagsstillers syn på åpenhet og informasjon til befolkningen i kommuner og fylkeskommuner. Dette medlem viser til den bebudede gjennomgang av kommuneloven og vil fremme aktuelle forslag til regelendringer m.m. i forbindelse med behandlingen av loven.

3. Komiteens tilrådning

      Komiteen har ellers ingen merknader, viser til dokumentet og det som står foran og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

       Dok.nr.8:25 (1995-1996) - forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om å endre kommuneloven § 4 med sikte på å skape åpnere kommuner og bedre innbyggernes adgang til informasjon og deltakelse - vedlegges protokollen.

Oslo, i kommunalkomiteen, den 17. april 1996.

Roger Gudmundseth, Terje Riis-Johansen, Ola T. Lånke,
leder. ordfører. sekretær.