1. Sammendrag

       I Dok.nr.8:98 (1995-1996) fremmer representantene Per Olaf Lundteigen, Inge Myrvoll og Hans J. Røsjorde følgende forslag:

«1. Stortinget ber Regjeringen v/Samferdselsdepartementet snarest oppta forhandlinger med Drammen kommune og nabokommunene Lier og Nedre Eiker med sikte på at trasé for rv 11 blir lagt i Bragernesåsen.
2. Det forutsettes at Drammensdelen av Vegpakken gjennomføres som planlagt, men med de tilpasninger i forbindelse med kort Bragernestunnel som er nødvendig for en senere tilslutning av rv 11 i Bragernesåsen.
3. Det forutsettes også at den vedtatte finansieringen for hele vegpakken opprettholdes og at tidspunktet for ferdigstillelse blir avklart raskt.
4. Ny trasé for rv 11 må underlegges en ny planprosess som inkluderer veg- og kryssløsninger på Brakerøya/Lier, og eventuelt ny elvekryssing for E18.»

       I dokumentet blir det vist til at Drammen bystyre fattet den 31. januar 1991 vedtak om Vegpakke Drammen med trasévalg for rv 11 i Strømsøåsen.

       En konsulentgjennomgang av vegpakkeprosjektet, nylig utført av SCC Bruer A/S, bekrefter at Bragernesalternativet på dette tidspunkt var mangelfullt utredet. Det kan derfor hevdes at beslutningen ble fattet på sviktende grunnlag. Hovedgrunnen til at Bragernesalternativet ble forkastet var merkostnadene som det ble hevdet at dette alternativet hadde. SCC Bruers rapport har imidlertid avdekket at det ikke var grunnlag for en slik påstand. De tekniske og økonomiske analyser som ble foretatt i 1990 var mangelfulle og ikke kvalifiserende som beslutningsgrunnlag. Dessuten ble ikke hensynet til miljø og byform tillagt særlig vekt på dette tidspunkt.

       Beslutningen i 1993 om ikke å gjennomføre en konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningsloven, forhindret at det ble foretatt en fornyet og fullstendig gjennomgang av Bragernesalternativet. Dette ødela bystyrets mulighet til å revurdere sitt vedtak om valg av trasé på et grundig og solid beslutningsgrunnlag.

       Da Stortinget behandlet Vegpakke Drammen i november 1993, ble det fremmet forslag om en ny vurdering av Bragernesalternativet. Forslaget ble stemt ned av Arbeiderpartiet og Høyre. Et tilsvarende forslag ble i november 1995 nedstemt i Stortinget.

       Av dokumentet går det fram at rv 11 i Strømsøåsen tilfredsstiller ikke de miljømål som Regjeringen og Stortinget har lagt til grunn ved framleggelse og behandling av Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-97. Alternativet med rv 11 i Bragernesåsen tilfredsstiller disse målsettingene på en langt bedre måte.

       Det vises i dokumentet til at å legge rv 11 i Bragernesåsen vil ikke løse alle miljøproblemene i Drammen, men vil gi svært betydelige miljøgevinster. Blant annet fordi det øvrige vegsystemet i Drammen blir avlastet bedre. Fjerntrafikk på ca 20.000 kjøretøyer med stort innslag av tyngre kjøretøyer vil bli fjernet fra byen og til en tunnel som ventileres over inversjonsnivå.

       Kjøreavstanden fra Kjellstad til Mjøndalen vil være 3,6 km kortere gjennom Bragernesåsen.

       Rv 11 i Bragernesåsen byr også på store fordeler når det gjelder byinngrep og byform. Vegpakke Drammen får konsekvenser for nabokommunene Nedre Eiker og Lier. Det kan vanskelig hevdes at rv 11 i Bragernesåsen vil påføre disse kommunene større ulemper enn det rv 11 i Strømsøåsen gjør.

       En endring av traseen for rv 11 vil ikke påvirke gjennomføringen av Drammensdelen av vegpakken. Rv 11 vil bli noe senere ferdigstilt enn det som var forutsatt, men forsinkelsen vil ikke bli av særlig betydning dersom det finnes politisk vilje til en raskest mulig saksgang.