4. Komiteens tilråding

       Komiteen har ellers ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

       Dok.nr.8:98 (1995-1996) - forslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Inge Myrvoll og Hans J Røsjorde om å forandre Vegpakke Drammen slik at trasévalg for rv 11 blir flyttet fra Strømsøåsen til Bragernesåsen - blir avvist.

Oslo, i samferdselskomiteen, den 6. november 1996.

Magnus Stangeland, Terje Sandkjær, Solveig Torsvik,
leder. ordfører. sekretær.