4. Komiteens tilrådning

       Komiteen har for øvrig ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

       Forslag fra stortingsrepresentant Erik Solheim på vegne av Sosialistisk Venstreparti om utvidelse av merkeordningen for mat, oversendt fra Stortinget 3. juni 1996 - vedlegges protokollen.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 5. desember 1996.

Grethe G Fossum, Grethe Fossli, Kjellaug Nakkim,
leder. ordfører. fung. sekretær.