7. Nærmere om investeringsprogrammet

7.1 Strekningsvise investeringer på stamvegnettet

7.1.1 Sammendrag

       I meldingens kap. 7.12 presenteres strekningsvise stamveginvesteringer pr. stamvegrute. Lengden på stamvegnettet er totalt 7.172 km eksklusive midlertidig stamveg over Hallingdal og Aurland.

       Samvegnettet er inndelt i 18 ruter uavhengig av fylkesgrensene. Rutene er inndelt slik at de har en viss lengde og går gjennom minst to fylker.

       Samferdselsdepartementet har lagt til grunn en investeringsramme til strekningsvise investeringer på stamvegnettet på 7,4 mrd. kroner i perioden 1998-2001. For hele perioden 1998-2007 legges 17,6 mrd. kroner til grunn. Det er videre regnet med et bidrag på 4,2 mrd. kroner fra bompenger, hvorav 2,4 mrd. kroner i perioden 1998-2001. De bundne prosjektene på stamvegnettet utgjør totalt 6,5 mrd. kroner, inklusive refusjoner.

       Departementets investeringsramme tilsvarer om lag lav planleggingsramme i Vegdirektoratets høringsforslag. Fylkeskommunene fokuserte i sine høringsuttalelser i stor grad på rammenivået, og ga uttrykk for ønsker om økte bevilgninger. Det framkom i liten grad uenighet om prioriteringene innenfor den enkelte rute.

7.1.2 Komiteens merknader

       Komiteen viser til at stamvegnettet består av vegruter som er av særlig stor betydning for transporter mellom landsdeler og til og fra utlandet. Da dette vegnettet skal ha mer overordna funksjoner, ble det gjennom Innst.S.nr.184(1993-1994) bestemt at stamvegene skal ha en mer sentral styring enn resten av vegnettet.

       Komiteen viser til at Regjeringen legger til grunn en investeringsramme for stamvegene på 7,4 mrd. kroner for perioden 1998-2001. De bundne prosjektene utgjør totalt 6,5 mrd. kroner. Komiteen konstaterer dermed at bare ca 12 % av ramma, ca 0,9 mrd. kroner, er disponibelt til nye prosjekter på stamvegnettet i perioden.

       Komiteen har merket seg at departementet har lagt vekt på å fjerne de verste flaskehalsene og standardbruddene. Komiteen vil understreke behovet for en slik politikk, sett i lys av det lange tidsperspektivet for å få til en mer systematisk standardheving. Komiteen vil videre understreke at det bør arbeides for en større utjevning av standarden rutene imellom.

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, viser til at det gjennom Innst.S.nr.223(1995-1996) skjedde en betydelig justering mellom stamveger og øvrige riksveger. Som resultat ble lengden av stamvegene økt med netto 657 km, slik at lengden på stamvegnettet i dag som følge av dette er 7.172 km. Flertallet vil peke på at dette ikke var forutsatt i fylkenes arbeid med NVVP 1998-2007. Flertallet vil derfor understreke at det fra fylkenes side samlet ble foretatt en betydelig underdisponering av midler til stamvegnettet, i og med at lengden på dette vegnettet senere ble justert opp med hele 10 %. Når investeringsrammen allerede i utgangspunktet ligger lavere enn rammen for stamvegene for 1994-97, er dette nok en illustrasjon på at den lave fremlagte planrammen vil få store negative konsekvenser i forhold til planrammer og forventninger.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil i de strekningsvise vurderinger av stamvegene legge vekt på mulige alternative transportformer. Dette medlem viser til Innst.S.nr.122(1992-1993) Norsk jernbaneplan 1994-97 der et flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet uttaler:

       « Flertallet vil særlig be om at omfanget av utbyggingen av E18 i Vestfold og E6 i Østfold vurderes nøye i forhold til den satsing som vil komme på jernbanen på de samme strekningene. »

       Dette medlem viser til den satsingspakke som Sosialistisk Venstreparti har lagt for disse banestrekningene, og vil ut fra det redusere bevilgningene for den parallelle vegutbygging.

       Dette medlem viser videre til at ved behandling av « Kyststamvegen » understreket Sosialistisk Venstreparti at ved valg av midtre korridor var det viktig at ikke alle midler ble kanalisert til stamvegen, men at tverrforbindelsene ble oppgradert for at kysten ikke skulle komme i ei bakevje.

       Dette medlem viser til at over tid ble Nord-Norge tildelt ekstramidler som en kompensasjon for manglende jernbanesatsing, en kompensasjon som ble fjerna ved oppstarten av denne vegplanperiode. Dette medlem viser til at Stortingets flertall våren 1994 stemte ned en videreføring av Nord-Norgebanen. Dette aktualiserer en oppjustering av vegsatsinga i landsdelen, og ikke en reduksjon.

       Dette medlem viser til at i perioden har Sosialistisk Venstreparti stemt mot prosjekter hvor det gjenstår bindinger på om lag 3 mrd. kroner. Dette innebærer at dersom vår politikk hadde blitt gjennomført, ville vi hatt frihet til å prioritere friere, samt redusere rammene slik at det kunne vært gjennomført større vridninger i retning av kollektive transporter, deriblant jernbane.

       Av prosjekter som er vedtatt og ennå ikke oppstartet eller hvor anleggsarbeidet er i sin startfase, vil dette medlem ikke bevilge til oppstart (Folgefonntunnelen) eller avbryte (Trekantsambandet og Oslofjord-forbindelsen). Av foreslåtte prosjekter som dette medlem vil gå mot, er Eiksundsambandet og Slottsparktunnelen.

       Dette medlem viser for øvrig til merknader under stamvegruter og fylkesomtaler. Der dette medlem er enig i den økonomiske ramme til Regjeringen eller komiteens flertall, slutter dette medlem seg til, uten å foreta en vurdering av prosjektene som omtales. Dette medlem vil komme tilbake til dette i budsjettsammenheng.

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til økonomisk planramme fordelt på stamvegruter (mill. 1997-kroner):

Rammer Regjeringens forslag   Sp, H og KrF
Ruter: 1998-2001 1998-2007 1998-2001 1998-2007
  1. E6 Svinesund-Oslo 930 1.460 1.000 1.500
  2. E6 Oslo-Trondheim 510 1.310 570 1.780
  3. E6 Trondheim-Fauske 300 980 400 1.255
  4. E6 Fauske-Nordkjosbotn 710 1.620 750 1.620
  5. E6 Nordkjosbotn-Kirkenes 300 600 330 700
  6. E18 Ørje-Oslo 110 290 200 680
  7. E18 Oslo-Kristiansand 1.810 3.890 1.950 4.665
  8. E18/Rv1 Kristiansand-Bergen 570 2.210 830 2.570
  9. Rv1 Bergen-Ålesund 460 740 620 970
10. Rv1/65/71 Ålesund-Trondheim 110 350 160 500
11. Rv11 Drammen-Haugesund 350 680 440 980
12. E16 Sandvika-Bergen 740 1.470 740 1.550
13. Rv15 Otta-Hjelle 0 80 40 100
14. Rv9 Dombås-Ålesund 10 590 150 590
15. Rv2 Magnor-Kløfta 40 240 40 300
16. Rv3 Kolomoen-Ulsberg 0 100 30 100
17. Rv35 Jessheim-Hønefoss 130 640 130 640
18. Rv23 Lier-Drøbak-Vassum 360 360 360 360
SUM 7.440 17.610 8.740 20.860


       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti foreslår følgende planramme for stamveger (mill.kroner):

    1998-2001     1998-2007
Rute Regj.'s forslag Forslag SV Sum Regj.'s forslag Forslag SV Sum
  1 930 -400 530 1.360 -600 860
  2 510 0 510 1.310 -200 1.110
  3 300 100 400 980 275 1.255
  4 710 40 750 1.620 0 1.620
  5 300 30 330 600 100 700
  6 110 -20 90 290 -50 240
  7 1.810 -660 1.150 3.890 -1.400 2.490
  8 570 -100 470 2.210 -400 1.810
  9 460 0 460 740 0 740
10 110 0 110 350 0 350
11 350 90 440 680 300 980
12 740 -190 550 1470 -430 1.040
13 0 0 0 80 0 80
14 10 140 150 590 0 590
15 40 0 40 240 0 240
16 0 0 0 100 0 100
17 130 0 130 640 0 640
18 360 -300 60 360 -300 60
Totalt 7.440 -1.270 6.170 17.610 -2.705 14.905


Merknader til stamvegnettet
Rute 1 E6 Riksgrensen/Svinesund - Oslo

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 930 1.460
Sp, H og KrF 1.000 1.500


       Flertallet vil innenfor den foreslåtte rammen på 1000 mill. kr. i perioden 1998-2001 og totalrammen på 1500 mill. i perioden 1998-2007, bygge ut og/eller forsere rute 1, slik at en tidligst mulig i perioden oppnår firefelts veg fra Oslo til Patterød i Moss og tofelts veg videre mot riksgrensen.

       Flertallet ønsker blant annet en forsering av de strekninger som allerede er startet opp og som forutsettes fullført i perioden 1998-2001. I tillegg ønsker flertallet å starte opp planlagte prosjekter tidligere enn hva Regjeringen legger opp til. Følgende prosjekter vil være aktuelle:

- E6 Vinterbru-Oslo grense (Oppegård og Ski kommuner)
- E6 Akershus grense - Klemetsrud
- E6 Skullerud - Ryen - herunder Skullerudkrysset.

       Flertallet forutsetter at E6 Svartdalstunnelen og E6 Skullerudkrysset er uavhengig av utredningen knyttet til Sørkorridoren.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til satsingen på Østfoldbanen og nytt dobbeltspor Oslo-Ski, og vil foreslå følgende ramme for ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 930 1.460
Sosialistisk Venstreparti 530 860


Rute 2 E6 Oslo - Trondheim

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 510 1.310
Sp, H og KrF 570 1.780


       Flertallet mener en innenfor den foreslåtte rammen på 570 mill. kroner i perioden 1998-2001 og totalrammen på 1.780 mill. kroner i perioden 1998-2007, kan bygge ut og/eller forsere følgende deler av rute 2 der hvor plansituasjon gjør dette mulig. Følgende prosjekter vil være aktuelle:

- E6 Oslo grense - Hvam; videre utbygging av påbegynt arbeid, samt sluttføre utbygging av Omkjøringsveien i Trondheim
- E6 Skjeringstad-Jaktøyen i Melhus kommune
- E6 Tingberg sør-Tretten i Øyer kommune
- E6 Sluppen-Marienborg i Trondheim kommune
- E6 Sandmoen-Tronstad i Trondheim kommune
- E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim kommune
- E6 Nidelv-Rotvoll i Trondheim kommune.

       Flertallet vil understreke behovet for at statens andel i de inngåtte avtaler knyttet til bompengefinansiering blir opprettholdt, dette for å sikre de avtaler som er inngått.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke strekningene med tilfredsstillende standard fra 54 til nærmere 70 % (jf. Regjeringens forslag 64 %).

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er bekymret for forurensningssituasjonen i Groruddalen i Oslo. Disse medlemmer viser til luftmålinger foretatt av Norsk institutt for luftforskning og til SFT som har fastslått at lufta er sterkt forurenset og verre enn antatt. Det er å anta, at på tross av Gardermobanen, vil gjennomgangstrafikken på E6 i Groruddalen øke når hovedflyplassen på Gardermoen tas i bruk.

       Disse medlemmer mener at det må foretas utrednings- og planleggingsarbeid med sikte på å redusere trafikkforurensning i Groruddalen. Oslo kommune har etter disse medlemmers syn et spesielt ansvar for å legge fram forslag til helhetlige løsninger.

       Disse medlemmer mener at dette arbeidet må gis prioritet slik at det kan behandles av Stortinget i forbindelse med revisjonen av NVVP for perioden 2002-2007.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at i perioden 1998-2001 er det aktuelt å videreføre utbyggingen av E6 nordover fra Lillehammer, samt å utbedre noen markerte standardbrudd (flaskehalser) på strekningen sør for Støren.

       Disse medlemmer mener at dette arbeidet videreføres i siste del av tiårsperioden. Disse medlemmer viser til at E6 gjennom Oppdal er en av flaskehalsene på strekningen sør for Støren. Prosjektet er regulert og omleggingen med miljøtunnel har en kostnad på ca 120 mill. kroner.

       Disse medlemmer finner denne omleggingen urealistisk og vil peke på mulighetene for miljøprioritert gjennomkjøring etter eksisterende E6.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil foreslå følgende ramme:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 510 1.310
Sosialistisk Venstreparti 510 1.100


Rute 3 E6 Trondheim - Fauske med tilknytninger

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 300 980
Sp, H og KrF 400 1.255


       Flertallet vil innenfor den foreslåtte ramme på 400 mill. kroner i perioden 1998-2001 og 1255 mill. kroner i perioden 1998-2007, bygge ut/forsere deler av rute 3. Følgende prosjekter vil være aktuelle:

- E6, igangværende anlegg og utbedring av de nevnte tiltak i NVVP 1998-2007 i Nord-Trøndelag
- E6 Jevika-Selli i Steinkjer kommune
- E6 Osen-Korgen i Hemnes kommune
- E6 Finneidfjord-Dalselv
- E6 Saltdalen + Rv77.

       Flertallet vil peke på at forslag knyttet til rute 3 også vil muliggjøre en forsering av viktige prosjekter - og en utbygging av prosjekter - som dessverre ikke er gitt prioritet i Regjeringens forslag.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil innebære at rute 3 får en tilfredsstillende standard hevet fra 44 til godt over Regjeringens forslag på 52 %.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til prosjektet E6 Jevika-Selli og er kjent med at det har vært stor aktivitet når det gjelder trasivalg for E6 i Steinkjer. Det er vedtatt en kommunedelplan med en trasi som går igjennom byen. I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet vil disse medlemmer peke på de utfordringene dette medfører. Dette gjelder i særlig grad trafikksikkerhet og de miljømessige utfordringene med eksos, støy og støv.

       Disse medlemmer mener derfor dette bør tillegges stor vekt i arbeidet videre med E6 gjennom Steinkjer. Disse medlemmer ber om at det vurderes å bygge Eggevamen-Romstadvatnet i samme prosjekt innenfor samme strekningsvise utbygging.

       Disse medlemmer er kjent med at E6 Langseth-Borkamo og Sørelva-Bolna (Saltfjellet) ble omlagt og ble gitt stamvegstandard i perioden 1992-97. Det gjenstår å utbedre E6 Sørelva-Borkamo. Disse medlemmer ser det som viktig at det manglende ledd mellom Sørelva og Borkamo utbedres innenfor planperioden.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til komitéflertallets ramme.

Rute 4 E6 Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 710 1.620
Sp, H og KrF 750 1.620


       Flertallet vil innenfor en ramme på 750 mill. kroner i perioden 1998-2001 og 1620 mill. kroner i perioden 1998-2007. Følgende prosjekter vil være aktuelle:

- E10 Lofotens fastlandsforbindelse
- E10 Djupvik-Kåkkern bruer
- E6 Sommarset-Ulvsvåg (Ulvsvågskaret)
- E10 Bjerkvik-Tverrelv
- E8 Nordkjosbotn- Laksvatnbukt
- E6 omlegging ved Andselv
- E6 Sjømannskirka-Orneset i Narvik
- utbedringer i Merkforrbakkan og rassikring på E6 mellom Narvik og Bjerkvik

       Flertallet vil videre peke på at kryssing av Tysfjorden ble tatt opp i NVVP 1994-97. Flertallet vil be om at prosjektet blir framlagt når plansituasjoner er avklart.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen av rute 4 med tilfredsstillende standard fra 51 til 64 %.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til de utredninger som er foretatt vedr. ferjefri Tysfjord. Alle alternativ vil bli svært kostnadskrevende, og dette medlem vil be om at departementet vurderer dette prosjektet i forhold til andre prosjekt på ruten, f.eks. Ornes-Øyjord som vil innkorte E6 med om lag 20 km, og der det er store investeringsbehov langs dagens veg.

       Dette medlem slutter seg til komitéflertallets ramme.

Rute 5 E6 Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 300 600
Sp, H og KrF 330 700


       Innenfor rammen på 330 mill. kroner i perioden 1998-2001 og totaltrammen på 700 mill. kroner, vil flertallet starte opp og forsere følgende prosjekter:

- E6 Løkvoll-Birtavarre i Kåfjord kommune.

       Flertallet vil i tillegg prioritere strekningen mellom Nordkjosbotn og Alta. Flertallets forslag innebærer en sammenhengende stamvegstandard på E6 fra Nordkjosbotn og nordover til Storfjorden, samt fra Melsvik og inn mot Alta (Hjemmeluft).

       Flertallet vil peke på at dette kommer i tillegg til prosjektet Løkvoll-Birtavarre (rassikring på sørsiden av Kåfjord) som er nevnt i Regjeringens forslag.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen av rute 5 med tilfredsstillende standard fra 59 til 66 % i løpet av perioden 1998-2007, jf. Regjeringens forslag 60 %.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til komitéflertallets ramme.

Rute 6 Riksgrensen/Ørje - Oslo

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 110 290
Sp, H og KrF 200 680


       Flertallet vil gi strekningen fra Askim og østover høy prioritet.

       Flertallet vil vise til at forslaget innebærer at i tillegg til Regjeringens forslag, vil følgende strekninger være aktuelle:

- E18 Melleby-Slitu i Eidsberg kommune
- E18 Slitu-Krosby i Eidsberg og Askim kommune.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen med tilfredsstillende standard fra 11 til 44 %.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at Sosialistisk Venstreparti har gått inn for å bygge ut E18 etter riksvegstandard og vil foreslå følgende ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 110 290
Sosialistisk Venstreparti 90 240


       Dette medlem viser til tidligere behandling i Stortinget om at E18 bygges ut etter riksvegstandard.

Rute 7 E18 Oslo - Kristiansand

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 1.810 3.890
Sp, H og KrF 1.950 4.665


       Innenfor rammen på 1.950 mill. kroner i perioden 1998-2001 og en totalramme på 4.665 mill. kroner, vil flertallet starte opp/fullføre følgende prosjekter:

- E18 Ekebergtunnelen - Oslotunnelen (Bjørvikaprosjektet)
- E18 Brokelandsheia - Akland
- E18 Bjørndalssletta - Gartnerløkka.

       Den økte innsatsen vil gjør det mulig å forsere fram de nevnte prosjekter og/eller starte opp og fullføre andre prosjekter. Aktuelle prosjekter er:

- E18 Vestkorridoren i Oslo, Bærum og Asker kommune.
- E18 Ny kryssing av Drammenselva.
- E18 Frydenhaug-Kobbervikdalen i Drammen kommune
- E18 Langåker-Bommestad i Sandefjord og Larvik kommune
- E18 Sky-Hobekk i Larvik kommune
- E18 Rørmyr-Haslestad-Stølen i Tvedestrand og Arendal kommune.
- E18 Øygardsdalen-Tingsaker i Grimstad og Lillesand kommune.

       Flertallet forutsetter en snarlig planavklaring for traseen E18 Nørholm-Dyreparken. Flertallet mener denne traseen bør løftes fram i prioritetsrekkefølge i regionen slik at arbeidet kan settes i gang etter neste rullering i 2001.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til E18 fra Grimstad og videre mot Dyreparken i Kristiansand kommune. Disse medlemmer forutsetter en snarlig planavklaring for traseen E18 Nørholm-Dyreparken. Disse medlemmer mener denne traseen bør prioriteres i slutten av planperioden.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til partiets holdning til satsing på en rekke av prosjektene på ruten, samt vår satsing på Vestfoldbanen, Sørlandsbanen, samt sammenkoplinga av Vestfold- og Sørlandsbanen og vil foreslå følgende ramme for ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 1.810 3.890
Sosialistisk Venstreparti 1.150 2.490


Rute 8 E18/Rv1 Kristiansand - Bergen

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 570 2.210
Sp, H og KrF 830 2.570


       Flertallet slutter seg til prioriteringen fremlagt i NVVP 1998-2007, men vil innenfor en ramme på 830 mill. kroner i perioden 1998-2001 og en totalramme på 2.570 mill. kroner i perioden 1998-2007, bygge ut og forsere fram i forhold til Regjeringens forslag. Følgende prosjekter er aktuelle:

- R18 Handeland-Feda i Lyngdal og Kvinesdal kommune
- E18 Stangeland-Forus (Stavanger og Sandnes kommuner)
- Rv1 Trekantsambandet
- Rv1 Svegatjønn-Rådal i Os kommune
- Rv1 Rådal-Sørås i Bergen kommune.

       I tillegg vil flertallet peke på at E18 Vigeland-Osestad opprinnelig var påtenkt oppstartet i inneværende periode. Flertallet har innenfor rammen som mål å starte opp/gjennomføre dette prosjektet i planperioden.

       Flertallet vil og vise til arbeidet med bompengefinansiering av T-forbindelsen og regner med at denne vil bli framlagt når nødvendige lokalpolitiske vedtak er gjort.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen med tilfredsstillende standard fra 50 til godt over 70 %

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til den fylkesdelplan for Kyststamvegen Stord-Bergen som nå er under utarbeidelse i regi av Hordaland fylkeskommune. Departementet anmodes om å drøfte med fylkeskommunen om dette planarbeidet bør utvides til også å omfatte hele det geografiske trafikkområdet innenfor trekanten Rogaland grense (Fjon) - Bergen - Telemark grense (Haukeli), der foruten Kyststamvegen også vegtraseen Haukeli-Haugesund og Haukeli-Bergen blir tatt med.

       Disse medlemmer mener at en i et slikt utvidet planarbeid i tillegg til Kyststamvegen og en generell vegopprustning i området, bør vektlegge en innkorting av ferjesambandet Løfallstrand-Gjermundshamn og lang tunnel mellom Kvinnherad og Jondal.

       Disse medlemmer får opplyst at kommunene Jondal, Odda og Kvam ønsker å prioritere tunnel i NVVP 1998-2007 fordi en mener at denne har større trafikkmessig betydning enn en kort tunnel, og således har større perspektiv over seg som del av en trafikkakse Haukeli-Bergen. Kvinnherad kommune går inn for at kort tunnel som fylkesveganlegg blir valgt, med den begrunnelse at denne er prioritert på topp når det gjelder fylkesveganlegg i Hordaland, og kan realiseres like over tusenårsskiftet.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til bl.a. partiets standpunkt til Trekantsambandet og Rv1 Moberg-Svegatjørn, og vil foreslå som ramme for ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 570 2.210
Sosialistisk Venstreparti 470 1.810


       Dette medlem viser til planene for T-forbindelsen, og mener at denne forbindelsen bør skrinlegges.

Rute 9 Rv1 Bergen - Ålesund (Vågsbotn - Spjelkavik) med tilknytning til Lærdal

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 460 740
Sp, H og KrF 620 970


       Flertallet vil innenfor en ramme på 620 mill. kroner i perioden 1998-2001 og en totalramme på 970 mill. kroner i perioden 1998-2007 prioritere, i tillegg til å sluttføre igangsatte prosjekter, å ruste rute 9 i størst mulig grad opp på en minimumsstandard. Flertallet vi i denne sammenheng nevne:

- Rv1 Kleivedammen-Andenes forbi Sandane i Gloppen kommune
- Rv1 Blindheim-Breivika i Spjelkavika ved Ålesund
- Strekningen Torvund-Sande i Høyanger og Gular kommune
- Strekningen Hjelle-Møre og Romsdals grense i Eid kommune
- Rv5 mellom Lunde og Skei i Jølster
- Strekningen gjennom Romarheimsdalen og Rv1 gjennom Stigedalen.
- Rv1 fra Nordhordlandbrua og sørover mot Vågsbotn.

       Flertallet vil peke på behovet for å få avklart stamvegtraseen mellom Nordfjordeid og Volda.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til ønsket om å prioritere tverrforbindelser for å knytte kysten til stamvegen og vil derfor prioritere øvrige riksveger (se fylkesomtaler) og vil for strekningen Nordfjordeid - Volda vise til at Sosialistisk Venstreparti har arbeidet for å få ferjealternativet utredet.

       Dette medlem slutter seg til Regjeringas ramme.

Rute 10 Rv1/71/65 Ålesund - Trondheim (Kjelbotn - Klett)

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 110 350
Sp, H og KrF 160 500


       Flertallet vil innenfor en ramme på 160 mill. kroner i perioden 1998-2001 og en totalramme på 500 mill. kroner i perioden 1998-2007, forsere utbygging/utbedring av de dårligste partiene av denne ruten. Følgende prosjekter er aktuelle:

- Rv71 på grensen mellom Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, med sikte på sammenhengende stamvegstandard på Rv71 fram til kryss med Rv714
- Rv1 i Vestnes kommune
- Rv65 strekningen Øysand-Orkanger.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen med tilfredsstillende stamvegstandard på rute 10 fra 42 til 63 % (jf. Regjeringens forslag 56 %).

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at på de mer trafikkerte delene av ruta framstår Rv65 mellom Orkanger og Øysand ved Klett som svært dårlig og har økende trafikk.

       Disse medlemmer viser til at strekningen mangler planavklaring og forutsetter at dette arbeidet prioriteres, slik at opprustning av strekningen kan inngå ved neste rullering av handlingsprogrammet.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til Regjeringas ramme.

Rute 11 Rv11 Drammen - Haugesund

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 350 680
Sp, H og KrF 440 980


       Flertallet vil innenfor en ramme på 440 mill. kroner i perioden 1998-2001 og en totalramme på 980 mill. kroner i hele perioden, prioritere en skikkelig standardheving på rute 11. Den økte rammen gir rom for forsering og bygging av viktige prosjekter knyttet til bedret framkommelighet og reduserte miljø- og sikkerhetsproblemer langs ruten.

       Flertallet vil, i tillegg til å sluttføre igangsatte prosjekter, nytte den økte rammen til å løfte fram i tid andre prosjekter. Aktuelle prosjekter er:

- Rv11 Hegstad-Kongsberg i Øvre Eiker og Kongsberg kommune
- Rv11 Gvammen-Århus forbi Nutheimskleivane i Hjartdal og Seljord kommune
- Åkrafjordveien
- Utbedring av Rullestadjuvet.

       Flertallet vil videre be om en avklaring knyttet til rute 11og framføringen til Haugesund havn.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen av rute 11 med tilfredsstillende standard fra 30 til 49 %, jf. Regjeringens forslag 42 %.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet vil peke på at rute 11 har dårlig standard over lange strekninger og er blant de stamvegrutene som har minst tilfredsstillende standard. På enkelte strekninger er det forsatt en feltsveg, mens vegen andre steder har stor stigning og dårlig kurvatur. Disse medlemmer har merket seg at to viktige prosjekt Hegstad-Kongsberg og Århus-Gvammen først er foreslått påbegynt i slutten av planperioden. Disse medlemmer ber om at disse prosjektene kan påbegynnes i begynnelsen av neste handlingsprogram. Likeledes vil disse medlemmer peke på at rute 11 er spesielt dårlig ved Rullestadjuvet i Hordaland. Disse medlemmer viser til at også dette prosjektet kan påbegynnes i begynnelsen av neste handlingsprogram.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til komitéflertallets ramme.

Rute 12 E16 Kjørbo/Sandvika - Bergen (Vågsbotn)

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 740 1.470
Sp, H og KrF 740 1.550


       Flertallet vil innenfor en ramme på 740 mill. kroner i perioden 1998-2001 og en totalramme på 1550 mill. kroner i hele perioden forsere/bygge ut følgende aktuelle strekninger på rute 112:

- fullføre igangsatte prosjekter
- utbedringer og fullføring av strekningen Vaksdal-Boge
- E16 Wøien-Bjørum i Bærum kommune
- E16 Hamang-Wøien i Bærum kommune
- E16 Omkjøring på Sollihøgda i Hole og Bærum kommune
- E16 Rørvik-Hole i Hole kommune
- Strekningene på E16 med dårlig standard i Lærdal kommune.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Stortingets vedtak i 1975 og 1992 om stamvegen Bergen-Oslo, og vil understreke betydningen av at denne stamvegen får en gjennomgående akseptabel standard. Disse medlemmer viser til at rute 12 - spesielt gjennom Lærdal og Valdres - ennå har mange strekninger med til dels svært dårlig standard, og til at Lærdalstunnelen åpner ved årsskiftet 2000/2001.

       Disse medlemmer ber om at planlegging av ev 16 videre østover forseres. Dette slik at de verste flaskehalser på strekningen Borlaug-Fillefjell og de dårligste strekninger gjennom Valdres kan utbedres i løpet av tiårsperioden.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil foreslå som ramme for ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 740 1.470
Sosialistisk Venstreparti 550 1.040


       Dette medlem vil peke på at prosjektet Wøien-Bjørum (Bærum) er finansiert som en del av « Oslopakka ». Vegen går parallelt med den framtidige Ringeriksbanen. Det er knyttet store miljøkonflikter til prosjektet, det kommer i strid med den vernede Sandvikselva og innebærer i følge Fylkesmannen i Oslo og Akershus en sterk trussel mot det biologiske mangfold. Utbedring av vegen vil etter dette medlems syn heller ikke bety en forbedring av trafikksituasjonen i Oslo/Akershus slik « Oslopakka » er ment å skulle fungere, snarere en forverring ved at det legger til rette for ytterligere trafikk inn mot Oslo.

       Dette medlem vil derfor gå inn for at prosjektet ikke realiseres, og at de avsatte midler i 1998-2001 (190 mill. kroner i bompenger) brukes til å finansiere utbyggingen av T-banering i Oslo.

Rute 13 Rv15 Otta - Hjelle

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 0 80
Sp, H og KrF 40 100


       Flertallet vil innenfor foreslått ramme forsere utbedringen av igangsatte prosjekter på ruten i forhold til Regjeringens forslag. Dette vil gi rute 13 en brukbar standard tidligere enn hva Regjeringens forslag innebærer, spesielt på de dårligste partiene i Sogn og Fjordane. I tillegg gir rammen rom for visse forbedringer på de mest ulykkesutsatte strekningene i Vågåmo, Bismo, Folnadalen og Stryn.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke rutens andel med tilfredsstillende standard allerede i perioden 1998-2001 og i løpet av planperioden til godt over 70 %.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til Regjeringas ramme.

Rute 14 Rv9 Dombås - Ålesund

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 10 590
Sp, H og KrF 150 590


       Flertallet vil innenfor en ramme på 150 mill. kroner i perioden 1998-2001 og en totalramme på 590 mill. kroner i hele perioden, fullføre igangsatte prosjekter og forsere fram utbygging/ utbedring av de dårligste partiene på ruten. Aktuelle prosjekter er:

- fullføre anlegget Valle-Håhjem
- utbedre svært dårlige partier i Romsdalen og langs Romsdalsfjorden
- Rv9 Breivika-Lerstad i Ålesund kommune

       Flertallet mener i tillegg at Tresfjordbrua i Vestnes kommune bør kunne startes opp.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen av rute 14 med tilfredsstillende standard fra 60 til 68 %. Dette er totalt sett det samme som det Regjeringen foreslår, men med en tidligere måloppnåelse.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til komitéflertallets ramme.

Rute 15 Rv2 Riksgrensen/Magnor - Kløfta med tilknytning til Elverum (Rv20)

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 40 240
Sp, H og KrF 40 300


       Flertallet vil innenfor de foreslåtte rammer foreslå utbygging av følgende prosjekter:

- Omlegging ved Kirkenær
- Rv2 Kløfta - Nybakk (kryss Rv174 ) i Ullensaker kommune.

       Flertallet viser til St.meld. nr. 37 om NVVP 1998-2007 og forutsetter at departementet kommer tilbake med en eventuell bompengeproposisjon knyttet til Rv2 Kløfta-Kongsvinger dersom de nødvendige lokalpolitiske vedtak blir gjort.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet er enige i at det langsiktige målet for standarden på rute 15 er to felts motorveg fra Kløfta til Kongsvinger og 8,5 meter på den øvrige delen av rute 15. Videre er disse medlemmer enige i at parsellen Kløfta-Nybakk skal startes opp i perioden 1998-2001. Det forutsettes at prosjektet blir delvis bompengefinansiert og at nødvendige lokalpolitiske vedtak fattes slik at dette kan gjennomføres.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til Regjeringas ramme.

Rute 16 Rv3 Kolomoen - Ulsberg

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 0 100
Sp, H og KrF 30 100


       Flertallet vil innenfor rammene prioritere forsering og omlegging av følgende strekninger:

- Rv3 omlegging av strekningen ved Elverum
- omlegging ved Opphus i Stor-Elvdal
- utbedring av strekningen Ulsberg - Innset i Rennebu kommune.

       Flertallet vil vise til at forslaget til ramme vil øke andelen med tilfredsstillende standard på rute 16 fra 57 til 65 %. Dette er det samme som Regjeringens forslag innebærer, men med en tidligere måloppnåelse.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til Regjeringas ramme.

Rute 17 Rv35 Jessheim - Hønefoss

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 130 640
Sp, H og KrF 130 640


       Flertallet gir sin tilslutning til de forslag knyttet til rute 17 som framgår av St.meld. nr. 36 NVVP 1998-2007, og som innebærer at:

- strekningen Kverndalen-Gardermoen sluttføres i 1998
- oppstart Lunner-Gardermoen i perioden 1998-2001
- start og gjenomføring av Jevnaker-Olimb i perioden 1998-2007.

       Flertallet har merket seg at strekningen Rv35 Lunner-Gardermoen i Lunner og Nannestad kommune forutsettes delvis bompengefinansiert og at Samferdselsdepartementet vil legge fram søknaden så snart planavklaring har skjedd.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti slutter seg til Regjeringas ramme.

Rute 18 Rv23 Lier - Drøbak - Vassum

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sitt forslag til ramme på ruten:

Rammer 1998-2001 1998-2007
Regjeringen 360 360
Sp, H og KrF 360 360


       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at anlegget ble oppstartet i april, men at inngrepene er moderate. Dette medlem viser til den klare holdning partiet har til Oslofjordforbindelsen og at omfattende krav om nye tilknyttingsveger reises slik at kostnadene kan bli svær store. Dette medlem mener anlegget bør stanses, og reduserer forslag til bevilgninger med 300 mill. kroner, slik at det gjenstår 60 mill. kroner til kompensasjonstiltak.

7.2 Øvrig riksvegnett og særskilte miljø- og trafikksikkerhetstiltak

7.2.1 Sammendrag

       I meldingens kap. 7.2 presenteres investeringer i øvrig riksvegnett og særskilte miljø- og trafikksikkerhetstiltak pr. fylke.

       I St.meld. nr. 41 (1993-1994) Nytt overordnet styringssystem for Statens vegvesen er det forutsatt at det gis en ramme til investeringer på det øvrige riksvegnettet pr. fylke og en ramme til andre tiltak (gang- og sykkelveger, miljøtiltak, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtrafikktiltak). Ved fornyet vurdering mener departementet at en samlet ramme pr. fylke til strekningsvise investeringer på det øvrige riksvegnettet og andre tiltak både på stamvegnettet og øvrig riksvegnett, vil gi et mer fleksibelt system enn om den tildelte rammen kun kan brukes til strekningsvise investeringer. Departementet forutsetter at fylkene setter inn de tiltak som er nødvendige for å oppnå de virkninger som følger av Stortingets behandling av vegplanmeldingen. Vegdirektoratet vil ha en viktig rolle for å sikre at vegplanen blir fulgt opp.

       Departementet har lagt til grunn en investeringsramme til strekningsvise tiltak på det øvrige riksvegnettet, « særskilte miljø- og trafikksikkerhetstiltak m.m. » på hele riksvegnettet samt rassikring på totalt 20,9 mrd. kroner for perioden 1998-2007. For perioden 1998-2001 er det lagt til grunn 8,7 mrd. kroner. Det er videre regnet med 4,3 mrd. kroner i bompenger, hvorav 2,6 mrd. kroner i perioden 1998-2001.

       Departementets investeringsramme til fylkene tilsvarer om lag lav planleggingsramme.

       Departementet går inn for en sterkere satsing på trafikksikkerhetstiltak, støytiltak, landskapsforbedringer, bygging av gang- og sykkelveger, utbedring av grusveger og rassikring enn i inneværende vegplanperiode.

7.2.2 Komiteens merknader

       Komiteen tar til etterretning at departementet i foreliggende stortingsmelding legger opp til at det gis en samlet ramme til hvert fylke. Denne rammen skal da dekke både strekningsvise investeringer på riksvegnettet og andre tiltak både på stamvegnettet og riksvegnettet. Komiteen slutter seg til at dette kan gi et mer fleksibelt system, da det gir bedre mulighet til å se utfordringer innen fremkommelighet, sikkerhet og miljø i sammenheng.

       Komiteen viser til at den foreslåtte investeringsrammen for fylkene tilsvarer om  lag lav planleggingsramme.

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, mener at det i vegplanperioden bør satses sterkere på trafikksikkerhet, støytiltak, landskapsutbedringer, gang- og sykkelveger, utbedring av grusveger og rassikring, samt helårsveg til kommunesentra. Det er imidlertid et problem at (sterkt) reduserte rammer sammen med store beløp bundet i allerede klarerte prosjekter, ikke muliggjør en økt satsing på disse områdene i kommende 4-års periode innen den foreslåtte lave planrammen.

       Flertallet vil understreke et annet sterkt uheldig utslag av at det foretas betydelige kutt i rammene fra en periode til en annen, nemlig at prioriteringene til fylkeskommunene og vegkontorene blir nokså illusoriske.

       Flertallet vil øke rammene for statlige investeringsmidler til riksvegnettet og særskilte miljø- og trafikksikkerhetstiltak med 3  mrd. kroner for fireårsperioden og 7,5  mrd. kroner for tiårsperioden. I tillegg vil flertallet øremerke 500 mill. kroner til rassikring for perioden 1998-2001 og 1.250 mill. kroner for hele perioden 1998-2001. Denne kraftige styrkingen muliggjør en langt sterkere satsing på bl.a. gang- og sykkelveger, trafikksikkerhet og miljø. Dette stemmer godt overens med prosjekter som er høyt prioriterte av fylkeskommuner og vegkontorer, men som ikke kan realiseres med Regjeringens forslag til ramme.

       Flertallet vil vise til følgende oppstilling over Regjeringens forslag og til sine forslag til økninger til riksvegnettet, fordelt på fylker (mill. 1997-kroner):

    1998-2001     1998-2007
    Forslag     Forslag
  Regjeringens økning   Regjeringens økning
Fylke forslag Sp, H, KrF SUM forslag Sp, H, KrF SUM
Østfold 240 150 390 920 300 1.220
Akershus 760 200 960 2.330 300 2.630
Oslo 850 200 1.050 2.250 300 2.550
Hedmark 230 100 330 560 250 810
Oppland 220 200 420 640 400 1.040
Buskerud 640 150 790 1.000 500 1.500
Vestfold 220 100 320 660 150 810
Telemark 370 100 470 990 200 1.190
Aust-Agder 130 150 280 410 250 660
Vest-Agder 190 100 290 440 250 690
Rogaland 530 100 630 1.420 200 1.620
Hordaland 1.110 100 1.210 2.710 450 3.160
Sogn og
Fjordane 480 200 680 980 450 1.430
Møre og
Romsdal 660 250 910 1.440 700 2.140
Sør-
Trøndelag 760 50 810 1.130 200 1.330
Nord-
Trøndelag 350 100 450 640 450 1.090
Nordland 410 450 860 950 1.250 2.200
Troms 340 100 440 720 400 1.120
Finnmark 180 200 380 690 500 1.190
SUM 8.670 3.000 11.670 20.880 7.500 28.380


       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti foreslår følgende planramme for riksveger (mill.kroner):

    1998-2001     1998-2007
  Regj.'s     Regj.'s  
Fylke forslag Forslag SV Sum forslag Forslag SV Sum
Østfold 240 0 240 920 0 920
Akershus 760 -160 600 2.330 -500 1.830
Oslo 850 190 1.040 2.250 405 2.655
Hedmark 230 100 330 560 250 810
Oppland 220 0 220 640 0 640
Buskerud 640 0 640 100 0 100
Vestfold 220 ? ? 660 ? ?
Telemark 370 100 470 990 200 1.190
A-Agder 130 150 280 410 225 635
V-Agder 190 100 290 440 225 665
Rogaland 530 0 530 1.420 -200 1.220
Hordaland 1.100 -260 840 2.710 -500 2.210
Sogn & Fjord. 480 200 680 980 450 1.430
Møre & Roms. 660 0 660 1.440 0 1.440
Sør-Trønd. 760 0 760 1.130 0 1.130
Nord-Trønd. 350 100 450 640 350 990
Nordland 410 450 860 950 1.100 2.050
Troms 340 100 440 720 300 1.020
Finnmark 180 200 380 690 400 1.090
Totalt 8.440 1.270 9.710 20.220 2.705 22.925


Akerhus

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, viser til at den foreslåtte økningen gjør det mulig å øke innsatsen til kollektivtrafikk, bygging av gang- og sykkelveger samt legge forholdene til rette for et bedre nærmiljø mht. luft, støy og bymiljø.

Oslo

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, viser til at den foreslåtte økningen gjør det mulig å øke innsatsen til kollektivtrafikk, bygging av gang- og sykkelveger samt legge forholdene til rette for et bedre nærmiljø mht. luft, støy og bymiljø.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til merknader under stamvegrute 12. Dette medlem vil gå inn for at de 190 mill. kroner som i perioden 1998-2001 er avsatt til Ev 16 Wøien-Bjørum omdisponeres til T-baneringen i Oslo. Dette medlem vil vise til at T-baneringen støttes av det nåværende Oslo-byråd, slik det har blitt støttet av de to foregående, fordi det vil bety en kraftig styrking av kollektivtrafikken i Oslo, ved at det gir nye områder banetilknytning, ved at det legger til rette for gode overgangsmuligheter bl.a med regionbusser, og fordi nye tverrforbindelser kan avlaste den sentrale T-banestrekningen Majorstua-Tøyen.

       Dette medlem vil foreslå at oppstart av Slottsparktunnelen utgår, og at midlene omdisponeres til tiltak for å styrke kollektivtrafikk, bygging av gang- og sykkelveger samt andre miljøtiltak.

Buskerud

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, mener at den foreslåtte økningen gir mulighet for å oppfylle de statlige forpliktelsene for perioden 1998-2007 i « Vegpakke Drammen ».

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til de miljøproblemene som knytter seg til Drammen som trafikknutepunkt og til de vedtatte løsninger på disse problemene i « Drammenspakka ».

       Disse medlemmer ser det som viktig å få fullført gjenstående deler av « Drammenspakka » for å få effekten av de allerede utbygde delene. Ettersom investeringene i « Drammenspakka » bygger på både ordinære bevilgninger og bompenger, vil disse medlemmer be om at det foretas en vurdering av om det er mulig å foreta omdisponering mellom ordinære bevilgninger og bompenger for å få utbygd de gjenstående delene raskere enn det nå ligger an til i plandokumentene.

       Disse medlemmer mener at vegnettet gjennom Drammen er av så stor betydning også for distriktet omkring at en i siste del av tiårsperioden bør vurdere å omdisponere midler til dette fra prosjektet Frydenhaug-Kobbervikdalen på E18 selv om dette er en stamvegrute. En slik omdisponering forutsetter i så fall etter disse medlemmers syn at Buskerud fylkeskommune er enig.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at partiet har vært sterkt imot den versjon av Drammenspakka som er igangsatt, men at den nå må fullføres.

Rogaland

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til tidligere innstillinger der Sosialistisk Venstreparti har gått imot å avsette midler til Høgsfjordprosjektet.

Hordaland

       Komiteen sitt fleirtal, medlemene frå Senterpartiet, Høgre, Sosialistisk Venstreparti og Kristeleg Folkeparti, viser til Innst.S.nr.222(1995-1996) der Stortinget fatta følgjande vedtak, som eit alternativ til realisering av Hardangerbru:

       « Stortinget ber Regjeringa leggje til rette for planleggings- og prosjekteringsarbeidet for utbetring og sikring av vegnettet i Hardangerregionen (Rv7, Rv13 og Rv550) startar i 1996, slik at anleggsarbeid kan setjast i gong i 1997 med fortløpande vidareføring i neste vegplanperiode ».

       Fleirtalet meiner at Regjeringa sitt forslag langt ifrå er tilstrekkeleg til å ivareta desse omsyna, og vil difor prioritere 250 mill. kroner av dei ekstra rassikringsmidlane til nødvendige tiltak i Hardangerregionen.

       Fleirtalet ber om at aktuelle prosjekt blir presentert for Stortinget i samband med dei årlege budsjetta.

       Komiteen sitt fleirtal, medlemene frå Senterpartiet, Høgre, og Kristeleg Folkeparti, viser til desse partia sine standpunkt ved behandlinga av Hardangerbrua.

       Fleirtalet viser vidare til at Kristeleg Folkeparti sitt forslag i Innst.S.nr.222(1995-1996), om at Regjeringa skulle syte for ei samla utgreiing av dei miljømessige konsekvensane for Hardangervidda ved evt. utbygging av Hardanger-brua, vart nedstemt i Stortinget.

       Fleirtalet viser til at ei slik utgreiing ikkje føreligg, men frå Universitet i Oslo er det utarbeidd ei innstilling om ein avgrensa del av spørsmålet, nemleg konsekvensane for villreinen på vidda.

       Fleirtalet meiner imidlertid departementet bør utføre ei slik utgreiing.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til behandlingen av spørsmålet om utbygging av Hardangerbrua og Trekantsambandet der Stortinget gikk inn for å prioritere utbedring og sikring av riksvegnettet i Hardanger.

       Disse medlemmer forutsetter at de midlene som nå settes av i NVVP til rassikring i Hardanger, blir brukt i tråd med det som lå til grunn for Stortingets vedtak.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti vil gå imot igangsettelse av Folgefonntunnelen, og vil i perioden omdisponere foreslåtte midler til Rv580 Hop-Midtun, både statlige midler og bompengemidler, til bybaneutvikling.

Møre og Romsdal

       Komiteen viser til at Tjeldbergodden er et område i sterk utvikling som følge av betydelig industrivirksomhet i forbindelse med ilandføring av gass. Denne satsingen og utbyggingen har skjedd med landverts forbindelse via fylkesveger. Opprustningen av disse fylkesvegene (« Ordførerbuen »), dvs. Fv360 i Møre og Romsdal og Fv316 i Sør-Trøndelag ble ferdig i 1996.

       Komiteen peker på den betydelig økte trafikkbelastning disse vegene har fått som følge av industrisatsingen, og vil gå inn for at « Ordførerbuen » oppgraderes til riksveg.

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, forutsetter at refusjon av forskutterte utgifter tilbakeføres i løpet av perioden 1998-2001.

       Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til innstilling vedrørende Eiksundsambandet. Dette medlem går mot bygging av dette samband, og vil omdisponere de statlige bevilgninger på 490 mill. kroner i planperioden til andre vegformål i fylket, deriblant formål på stamvegrute 14. Dette medlem viser de formål som er berørt i innstillingen.

Sør-Trøndelag

       Komiteens flertall, medlemmene fra Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti, viser til omtale av fylkesvegprosjektet « Ordførerbuen » under Møre og Romsdal. Oppgradering til riksveg medfører tilsvarende refusjon av forskutterte utgifter til Sør-Trøndelag for sin andel.

       Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til brev fra Samferdselsdepartementet til komiteen av 6. juni 1997 som svar på spørsmål 38 til NVVP vedrørende fastlandssambandet Hitra-Frøya. I brevet fra departementet går det fram at kostnadene for tunnelsambandet mellom Hitra og Frøya nå er beregnet til 533,7 mill. kroner. Opprinnelig var sambandet kostnadsberegnet til 299,3 mill. kroner. Disse medlemmer har merket seg at kostnadsøkningen skyldes at ny bru over Dolmsundet ikke var med i det opprinnelige alternativet og at kostnadene for Frøyatunnelen har økt betydelig som følge av de geologiske forholdene under Frøyfjorden. Videre har disse medlemmer merket seg at det på grunn av de geologiske forholdene fortsatt er knyttet usikkerhet til kostnadene. Disse medlemmer er enig med departementet i at prosjektet nå bør startes for å få full gevinst av de allerede ferdige delprosjektene i Hitra-Frøya-sambandet. Disse medlemmer forutsetter at prosjektet startes opp etter at nødvendige vedtak fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya, Hitra og Snillfjord kommuner om utvidete garantier, og ny avtale mellom partene og bomselskapet, foreligger.

7.3 Nærmere om bompengeringene

7.3.1 Sammendrag

       Ved inngangen til planperioden er det bompengeringer i drift rundt de tre største byene. Bompengefinansieringene bidrar til, og er en forutsetning for finansieringen av sammensatte pakker av prosjekter i disse byområdene. Inntektene fra de tre bompengeringene utgjør en meget høy andel av de totale inntektene fra bomprosjekter i landet sett under ett.

       I meldingen omtales status for og videre oppfølging av bompengeringene i Bergen, Oslo og Trondheim.

7.3.2 Komiteens merknader

       Komiteen har ingen spesielle merknader.