8. Forslag fra mindretall

Forslag fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti:

Forslag 1

       Stortinget ber om at Regjeringen seinest i budsjettproposisjonen for 1998 legger fram en handlingsplan for trygging av barns skoleveg, med forslag til bevilgninger.

Forslag fra Høyre:

Forslag 2

       Stortinget ber Regjeringen utrede en omlegging av vegsystemet til et todelt system.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 3

       Stortinget vil be Regjeringa utrede en omlegging av samferdselssektoren som styrker samordninga og muligheter for helhetsløsninger. Følgende elementer bør være med i en slik utredning:

- Samferdselskontoret på fylkesplan styrkes kompetansemessig ved at vegkontoret eller deler av vegkontorets virke underlegges dette kontoret.
- Ansvar for riksveger, investeringer og vedlikehold, bortsett fra stamvegene, tillegges fylkets ansvar, sammen med fylkesvegene.
- Fylkene tildeles en overføring til samferdselsformål som omfatter midler til riksveger, fylkesveger, kollektivformål, trafikksikkerhet, barns skoleveg m.v. Fylkene selv disponerer midlene. Midlene til samferdselsformål i dagens rammetilskudd trekkes ut og inngår i den nye overføringen sammen med de element som i dag behandles i vegplanen.
- Kjøp av transporttjenester fra NSB i lokaltrafikk.

       Utredningen legges fram for Stortinget før framlegging av neste Norsk veg- og vegtrafikkplan, slik at en omorganisering kan gjøres gjeldende fra 2002.