9. Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

       St.meld. nr. 37 (1996-1997) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 - vedlegges protokollen.

Oslo, i samferdselskomiteen, den 11. juni 1997.

Magnus Stangeland, Terje Sandkjær, Solveig Torsvik,
leder. saksordfører. sekretær.