Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998 – 30. juni 1999

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 40 (1999-2000)
  • Kildedok: St.meld. nr. 6 (1999-2000)
  • Dato: 25.11.1999
  • Utgiver: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 1

Til Stortinget

Innledning

Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal i henhold til Stortingets forretningsorden § 12 nr. 8 bokstav a gjennomgå og gi innstilling til Stortinget om:

"statsrådets protokoller m.v., jf. Grunnlovens § 75 bokstav f, herunder regjeringens meldinger om embetsutnevnelser og om utvalg, styrer og råd."

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ikke mottatt klagesaker ved behandlingen av meldingen om embetsutnevnelser for ovennevnte tidsrom.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Inger Lise Husøy, Laila Kaland, lederen Jørgen Kosmo og Gunnar Skaug, fra Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen og Vidar Kleppe, fra Kristelig Folkeparti, Odd Holten og Kari Økland, fra Høyre, Svein Ludvigsen, og fra Sosialistisk ­Venstreparti, Kristin Halvorsen, har ingen merknader til St.meld. nr. 6 (1999-2000) Om embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998 – 30. juni 1999.

Komiteen viser for øvrig til komiteens merknader vedrørende utnevnelse av fylkesmann i Finnmark i Innst. S. nr. 171 (1998-1999) om statsrådets proto­koller for tidsrommet 1. juli – 31. desember 1998.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til det som er anført over, og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

St.meld. nr. 6 (1999-2000) - Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1998 – 30. juni 1999 – vedlegges proto­kollen.

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 25. november 1999

Jørgen Kosmo

leder og ordfører

Svein Ludvigsen

sekretær