Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:

Forslag 1

Stortinget ber Regjeringen legge til rette for at Statkraft SF kan børsnoteres og delprivatiseres.

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre:

Forslag 2

Stortinget ber Regjeringen utarbeide et program for støtte til utvikling av CO2-fri gasskraftteknologi. Programmet må inneholde støtte til investeringer og forskning og baseres på et samarbeid med industrien.

Forslag 3

Stortinget ber Regjeringen utrede de administrative og økonomiske konsekvensene for staten av å ta del i bygging av en rørledning for deponering av CO2 og komme tilbake med en sak til Stortinget.

Forslag 4

Stortinget ber Regjeringen legge fram en proposisjon om et nasjonalt kvotesystem i tråd med de retningslinjer Stortinget har vedtatt, med sikte på at dette systemet kan være operativt fra årsskiftet 2001/2002.

Forslag fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre:

Forslag 5

Stortinget ber Regjeringen innføre fritak for investeringsavgift for kraftverk bygget på CO2-fri teknologi. Regjeringen bes videre legge fram forslag om hvordan en ordning med avgiftsfritak for elektrisitet og merverdi for slike kraftverk kan gjennomføres for en periode på 5 år.

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Forslag 6

Stortinget ber Regjeringen innen 1.april 2000 meddele SFT en omgjøring av Regjeringens avgjørelse av klager på utslippstillatelser til Naturkraft AS- gasskraftverk på Kårstø og Kollsnes av 22.juni 1999. Omgjøringsvedtaket utformes slik at det ikke stilles øvre grenser for utslipp av CO2 inntil lovvedtak om omsetning av utslippskvoter er fastsatt, og slik at det meddeles at Naturkraft AS kan innfri kravene til Nox-utslipp gjennom en fleksibel gjennomføring med investeringer i reduserte utslipp innen andre sektorer og bedrifter i regionen.

Eventuelle andre søknader behandles etter samme prinsipp som ovenfor.

Forslag 7

Stortinget ber Regjeringen om å nedsette et bredt sammensatt og uavhengig utvalg som skal se nærmere på mulige endringer innen dagens nettstruktur og tariffering, med det siktemål å redusere energitapet i kraftnettet, samt øke konkurransen. Stortinget forutsetter at Regjeringen fremmer egen sak for Stortinget innen utgangen av år 2000.

Forslag 8

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Nasjonalbudsjettet for 2001 fremme de nødvendige forslag til endringer i kraftskattesystemet slik at man oppnår internasjonal harmonisering av skatter og avgifter.

Forslag 9

Stortinget ber Regjeringen legge forholdene til rette for produksjon av elektrisitet i Norge basert på gass fra kontinentalsokkelen.

Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 10

Stortinget ber Regjeringen instruere konsesjonsgiver om å sette krav til at energiutnyttelsen ved eventuelle gasskraftverk som bygges på fastland skal ha minst like god energiutnyttelse som de mest energieffektive gasskraftverk i EØS-området.

Forslag 11

Stortinget ber Regjeringen vurdere muligheten for et energibruksdirektorat som en del av arbeidet som nå utredes med tanke på effektivisering og reorganisering av enøkarbeidet. Et slikt direktorat bør også være ansvarlig for bygging av vannbårne varmenett.

Forslag 12

Stortinget ber Regjeringen legge til rette muligheter for å finansiere enøktiltak inkl. bruk av varmepumper, i private husholdninger og offentlige bygg over nettleien basert på et prinsipp der investeringen til tiltakene finansieres fra et fond, og hvor kunden betaler tilbake investeringen over en periode på 4-6 år, gjennom strømregningen.

Forslag 13

Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten for å introdusere teknologi som gjør toveis kommunikasjon mellom kraftprodusent og forbruker mulig, som en del av arbeidet med utredningen av et toprissystem.

Forslag 14

Stortinget ber Regjeringen utarbeide en helhetlig strategi for bruk av vannbåren varme til oppvarming.

Forslag 15

Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et internasjonalt senter for nye og fornybare energiformer.