Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold og Per Ove Width om å stanse ødeleggelse av BV 202, samt at det åpnes for salg til oppkjøps-/salgsfirmaer

Til Stortinget

Sammendrag

Den omstrukturering og modernisering som skjer i Forsvaret i dag medfører at mye materiell av ulik art må avhendes. Det er i denne forbindelse viktig at dette også skjer på en økonomisk gunstig måte for Forsvaret, jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005. I denne forbindelse er det viktig at det er åpne salg/auksjoner rundt dette materiellet. Dette for å sikre at Forsvaret oppnår det beste resultat i forbindelse med avhendingen. Salg eventuelt gavesalg til frivillige organisasjoner og lignende er selvsagt akseptabelt utenom de ordinære salg/auksjoner. Det bør derfor også være slik at materiellet kan kjøpes opp av firmaer som ønsker å videreselge materiellet etter at det er utført eventuelt pålegg om ombygging og/eller lignende. Kravet til sluttbruker er det avgjørende for hvem som kan kjøpe materiellet fra disse firmaer på lik linje med retningslinjer for krav til sluttbruker for kjøp direkte fra Forsvaret.

Forslagsstillerne fremmer følgende forslag:

"I

Stortinget ber Regjeringen stanse skrotingen av BV 202 og deler til BV 202.

II

Stortinget ber Regjeringen åpne for at BV 202 og deler til BV 202 kan selges til firmaer for videresalg til sluttbrukere som innfrir kravene til bruk av materiellet."

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Gunnar Halvorsen, Leif Lund og lederen Marit Nybakk, fra Høyre, Bjørn Hernæs og Åge Konradsen, fra Fremskrittspartiet, Per Roar Bredvold og Per Ove Width, fra Sosialistisk Venstreparti, Kjetil Bjørklund, fra Kristelig Folkeparti, Åse Wisløff Nilssen, og fra Senterpartiet, Odd Roger Enoksen, viser til at Forsvaret er inne i en stor omorganisering, der mye materiell avhendes. Et viktig prinsipp i denne avhendingsprosessen har vært at det skal skje på en mest mulig økonomisk gunstig måte for Forsvaret. Bakgrunnen for at dette forslaget ble reist var at det ble kjent at de fleste av beltevognene av typen BV 202 skulle destrueres, mens et fåtall beltevogner modifisert for bruk av blyfri bensin var innvilget solgt. Komiteen er kjent med at en stor del av beltevognene er i godt brukbar stand, og vil være velegnet til ulike sivile formål, som redningsoperasjoner og ulike typer transportoppdrag. Etter komiteens oppfatning ville derfor en videre destruering av BV 202 representere en meningsløs sløsing med offentlige ressurser som verken Forsvaret eller samfunnet for øvrig kan være bekjent av.

Komiteen konstaterer med tilfredshet at Forsvarsdepartementet nå har besluttet å terminere opphuggingen av BV 202. Komiteen forutsetter at departementet forsikrer seg om at vognene blir avhendet på en samfunnsnyttig måte, ved at beltevognene eller deler fra beltevognene blir tilbudt hjelpekorps, organisasjoner, offentlige etater og andre som innfrir kravene til bruk av materiellet, i kombinasjon med avhending til firmaer for eventuelt videresalg, demontering eller destruering av vogner som ikke lar seg omsette på annen måte.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at det på tross av statsrådens instruksjoner om å stanse skroting av BV 202 har det vist seg at denne prosessen fortsetter. Disse medlemmer finner derfor å måtte opprettholde sitt opprinnelige forslag i en modifisert form. Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

  • 1. Stortinget ber Regjeringen stanse skrotingen av BV 202 og deler til samme vogn.

  • 2. Stortinget ber Regjeringen åpne for at BV 202 og deler til BV 202 kan selges til firmaer for videresalg til sluttbrukere som innfrir krav til bruk av materiellet, samt at det åpnes for at organisasjoner av samfunnsnyttig karakter med dokumenterte behov kan nyttiggjøre seg vognene."

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet:

  • 1. Stortinget ber Regjeringen stanse skrotingen av BV 202 og deler til samme vogn.

  • 2. Stortinget ber Regjeringen åpne for at BV 202 og deler til BV 202 kan selges til firmaer for videresalg til sluttbrukere som innfrir krav til bruk av materiellet, samt at det åpnes for at organisasjoner av samfunnsnyttig karakter med dokumenterte behov kan nyttiggjøre seg vognene.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til dokumentet og det som står foran, og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument nr. 8:73 (2001-2002) - forslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold og Per Ove Width om å stanse ødeleggelse av BV 202, samt at det åpnes for salg til oppkjøps-/salgsfirmaer - vedlegges protokollen.

Oslo, i forsvarskomiteen, den 21. mars 2002

Hans J. Røsjorde

leder

Odd Roger Enoksen

ordfører

Bjørn Hernæs

sekretær