Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortings-representantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg og Øyvind Korsberg om skrinlegging av operaprosjektet i Bjørvika

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 235 (2001-2002)
  • Kildedok: Dokument nr. 8:84 (2001-2002)
  • Dato: 11.06.2002
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 2

Til Stortinget

1. Sammendrag

På bakgrunn av de store kostnadsoverskridelser som man i dag bare kan ane omfanget av, anser forslagsstillerne det som uansvarlig å fortsette prosjekteringen og utbyggingen av en opera i Bjørvika. I media har det fremkommet tall som avslører at kostnadene for operaen i seg selv ligger an til å fordobles. I tillegg vil tilstøtende infrastruktur/trafikkløsninger gi ytterligere kostnader på minimum 8,5 mrd. kroner, ifølge beregninger fra ECON og HoltheProsjekt. Pr. i dag vet ingen ansvarlige i prosessen hva sluttsummen vil bli.

Tidsaspektet er en ytterligere negativ faktor ved utbyggingen og prosjektets brukervennlighet. Dato for ferdigstillelse av operaen er satt til 2008. Statsbygg opplyser om at en trafikkløsning med senketunnel og nye veiløsninger kan ta ytterligere åtte år. Altså kan man forvente et publikumsvennlig anlegg i 2016.

Finansieringen og ansvarsforholdet mellom staten og Oslo kommune preges av samme usikkerhet i forhold til ny infrastruktur/trafikkløsning rundt den planlagte operaen, og ennå er ikke dette ansvarsforholdet avklart.

Byggingen av en opera i Bjørvika avhenger av så mange usikre faktorer med hensyn til finansiering, ansvar og gjennomføring at det vil være uansvarlig å ikke ta hensyn til dette i vurderingen av prosjektets utvikling.

Fremskrittspartiet gikk under behandling av Innst. S. nr. 213 (1998-1999) inn for å skrinlegge alle planer om et statlig finansiert operahus, og står fremdeles ved dette. Forslagsstillerne mener at det flertall som går inn for å bruke statlige midler til å bygge opera bør ta med ovennevnte aspekter i sin vurdering av ressursutnyttelsen. Lokalisering, bygning, funksjoner, ansvarsforhold og finansiering bør være med i en slik vurdering. Dersom det fortsatt skulle være et flertall for gjennomføring av et operaprosjekt, har politikerne et ansvar for at den mest rasjonelle, effektive og publikumsvennlige løsning blir valgt, i forhold til og i samsvar med behov for statlige kulturmidler generelt i landet.

I forhold til den kulturelle satsning i distriktene er dette prosjektet svært skjevt med hensyn til fordeling av kulturmidler, og anvendelse av tilsvarende summer spredt på flere prosjekter omkring i landet ville nødvendigvis omfatte langt flere av landets befolkning.

Det fremmes følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen fatte de nødvendige vedtak som innebærer:

  • 1. Et statlig finansiert operaprosjekt i Bjørvika skrinlegges.

  • 2. Bygging av en opera med statlige midler revurderes i forhold til hva som er formålstjenlig og rasjonell bruk av kulturmidler for befolkningen som helhet."

2. Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Eirin Faldet, Trond Giske og Torny Pedersen, fra Høyre, Afshan Rafiq, lederen Sonja Irene Sjøli og Olemic Thommessen, fra Sosialistisk Venstreparti, Magnar Lund Bergo og May Hansen, fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen og Ola T. Lånke og fra Senterpartiet, Eli Sollied Øveraas, viser til merknader i innstilling til St.prp. nr. 48 (2001-2002) Nytt operahus i Bjørvika.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, viser til sitt forslag i Dokument nr. 8:84 (2001-2002) og til de merknader og forslag partiet fremmer i forbindelse med behandlingen av innstillingene i sakene St.prp. 48 (2001-2002) Nytt Operahus i Bjørvika og St.meld. nr. 28 (2001-2002) Utviklingen av Bjørvika.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

"Dokument nr. 8:84 (2001-2002) - forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg og Øyvind Korsberg om skrinlegging av operaprosjektet i Bjørvika - vedlegges protokollen."

3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet:

Dokument nr. 8:84 (2002-2002) - forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg og Øyvind Korsberg om skrinlegging av operaprosjektet i Bjørvika - vedlegges protokollen.

4. Komiteens tilråding

Komiteen har ellers ingen merknader og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Dokument nr. 8:84 (2001-2002) - forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg og Øyvind Korsberg om skrinlegging av operaprosjektet i Bjørvika - avvises.

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 11. juni 2002

Sonja Irene Sjøli

leder

Ola T. Lånke

ordfører

Trond Giske

sekretær